Lisans Ders İçerikleri

Yazdır

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

LİSANS (I. ve II. ÖĞRETİM) PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

  1. YIL DERSLERİ

 

1XX - 1XX Sosyolojiye Giriş I - II

Sosyolojinin temel ilkelerine, kuramlarına ve kavramlarına; temel toplumsal süreçlere, yapılara ve modellere; birey toplum ilişkisinin temel özelliklerine; bireyin toplumsallaşma sürecine ve bu süreçte etkili toplumsal aile, eğitim gibi kurumlara ve cinsiyet, cinsellik, beden gibi olgulara giriş niteliğindedir. Belirtilen bu konular dünyadan ve Türkiye’den verilecek olan örnek olgular çerçevesinde işlenir.

Kredi: 3 - 3

Dönem: Güz - Bahar

Sorumlu(lar): Prof.Dr. Y. Mustafa Keskin / Yrd. Doç.Dr. Zuhal Güler

 

1XX Siyaset Bilimine Giriş I

Siyaset bilimi dalında kritik temaları, önemli teorik gelenekleri ve güncel sorunları irdeleyecektir. Özellikle güç, devlet ve politikayla sınıf yapısı arasındaki ilişkiye bakacaktır. Politik ideoloji ve eylem arasındaki ilişkiler de analiz edilecektir.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Öğr. Gör. Kurtuluş Cengiz / Yrd.Doç.Dr. Nahide Konak

 

1XX - 1XX Türkçe I - II

Bu ders kapsamında dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, yazılı anlatım kuralları ile ses ve şekil bilgisi konuları ele alınacaktır.

Kredi: 2 - 2

Dönem: Güz - Bahar

Sorumlu(lar): Bölüm dışı öğretim elemanı

 

 

1XX - 1XX İngilizce I - II

Bu ders kapsamında gramer bilgisi ve temel İngilizce becerileri ele alınacaktır.

Kredi: 2 - 2

Dönem: Güz - Bahar

Sorumlu(lar): Bölüm dışı öğretim elemanı

 

1XX Türk Sosyolojisine Giriş

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Prof.Dr. Y. Mustafa Keskin

 

1XX Temel İstatistik

Bu derste, öğrencinin çeşitli araştırma verilerini istatistiksel yöntemler kullanarak inceleyebilmesi için gereken altyapı sağlanacaktır. Buna göre, ders kapsamında istatistiksel hipotezlerin test edilmesi, korelasyon, regresyon, varyans analizi, ve olasılık hesaplamaları, gibi konulara giriş yapmak amaçlanmaktadır.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Bölüm dışı öğretim elemanı

 

1XX Bilgisayar Kullanımına Giriş

Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar kullanım becerisi ve bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler kazandırmaktır.

Kredi: 2

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Bölüm dışı öğretim elemanı

 

1XX - 1XX Sosyal Psikolojiye Giriş I - II

Bu dersin amacı temel psikolojik ve sosyal psikolojik kuramlardan kalkarak insanlar arası bilişsel, duygusal ve davranışsal ilişkilerin çeşitli görünümlerini ele almak ve bu ilişkilerde farklı toplumsal referansların-biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet, sınıf, statü, ulus, etnik köken, dil, din vb.- sosyal psikolojik etkilerini irdeleyerek çağımızda bireylerin gösterdikleri kalıp davranış örnekleri üzerinden yeni davranış örüntüleri üzerinde durmak; post-modern “toplumsalın sonu” tezinin geçerliliğini ve ortaya çıkan yeni psikolojik sorunlar açısından “çağdaş” uyarlanma biçimlerini tartışmaktır.

Kredi: 3 - 3

Dönem: Güz - Bahar

Sorumlu(lar): Bölüm dışı öğretim elemanı

 

1XX Akademik Yazım, Literatür Tarama ve Sunum Teknikleri

Bu ders çerçevesinde akademik yazımın farklı teknikleri ve kuralları, kütüphane ve bilgisayar kullanımı, dergi ve kitap taramasının etkin yöntemleri ve akademik sunum teknikleri anlatılacaktır.

Kredi: 2

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Yrd.Doç.Dr. Dilek Özer

 

1XX Sosyal Antropolojiye Giriş

Bu ders bağlamında kültür kavramının anlamı, evrimi, ilk ve çağdaş toplumlarda farklı görünümleri; ilk ve çağdaş toplulukların dil, din, aile, akrabalık ve gelenekler aracılığıyla/içinde oluşturdukları kültürel organizasyonlar; doğanın kültürel açıdan, simgesel ve çeşitli göstergelerle anlamlandırılması; antropolojik kültür kuramları; çağdaş toplumlarda kültürün (post)modern biçimleri ve çeşitli kültür(el) temsiller incelenecektir.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Prof.Dr. Y.Mustafa Keskin / Öğr.Gör. Ali Babahan

 

 

  1. YIL DERSLERİ

 

2XX Kır Sosyolojisi

Bu derste kırsal toplumsal yapı, köy topluluklarında sosyal ilişkilerin değişimi, piyasa ekonomisinde köylüler ve kalkınma, tarımsal üretim türleri, iş gücü kullanım biçimleri, tarımın modernleşmesi ve devlet politikaları, köylülüğün dünya ekonomisiyle ilişkileri konu edilecektir.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Yrd. Doç. Dr. Zuhal Güler

 

2XX Kent Sosyolojisi

Bu ders şehirlerin farklı sosyo-kültürel ve tarihsel yapılardaki rollerini inceler ve özelliklede çağdaş şehirleşmenin dinamiklerine odaklanır. Ayrıca ders kapsamında yerleşim dinamikleri, hane halkı yaşam stratejileri, küresel yapılanmaya karşı tepkiler gibi konulara yoğunlaşılacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Yrd.Doç.Dr. Pınar Enneli

 

2XX Yabancı Dilde Okuma

Bu ders kapsamında öğrencilerin İngilizce okuma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kredi: 2

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Bölüm dışı öğretim elemanı

 

2XX - 3XX Mesleki İngilizce I - II

Bu dersin temel amacı öğrencilerin sosyoloji başta olmak üzere sosyal bilimlerle ilgili temel terim ve terminolojileri öğrenmelerini sağlamak ve alanlarıyla ilgili yazını takip etmelerini kolaylaştırmaktır.

Kredi: 2 - 2

Dönem: Bahar - Güz

Sorumlu(lar): Bölüm dışı öğretim elemanı

 

2XX Araştırma Yöntemlerine Giriş

Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerine ve tekniklerine giriş niteliğindedir. Sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma modelleri, evreleri, bu süreçte karşılaşılan zorluklar ve bu tür çalışmaların dayandığı temel mantık tartışılır.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Yrd.Doç.Dr. Nahide Konak

 

2XX - 2XX Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - II

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel tarihi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden 1930'ların sonuna kadar olan süreci kapsayacak şekilde, Atatürk ilke ve reformları ekseninde ele alınarak değerlendirilecektir.

Kredi: 2 - 2

Dönem: Güz - Bahar

Sorumlu(lar): Bölüm dışı öğretim elemanı

 

2XX Modern Tarih

Bu dersin amacı, 20. Yüzyıl tarihini sosyolojik olarak incelemektir. Klasik bir tarih dersinden farklı olarak geçen yüzyılın olayların toplumsal görünümlerine odaklanan bu ders, öğrencilerin tarihsel bir perspektifle topluma bakmalarını sağlamak amacını taşımaktadır.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Doç. Dr. Barış B. Kılıçbay

 

2XX İktisada Giriş

Ekonomi biliminin temel kavramlarına giriş niteliğinde bir derstir. Bu kapsamda ele alınacak tema ve kavramlar şunlardır: iktisat biliminde kullanılan metodlar; fiyat mekanizaması ve arz-talep analizi; tüketici davranışları üzerine teoriler; farklı piyasalarda üretim süreçleri ve şirket teorileri; dağıtım sorunu ve dağıtım üzerine teoriler; piyasa mekanizması ve verimlilik problemi.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Bölüm dışı öğretim elemanı

 

2XX Aile ve Akrabalık Sosyolojisi

Bu ders çerçevesinde bir toplumsal kurum olarak aile, ailenin yapısı ve türleri, ekonomik, sosyal, siyasal ve yeniden üretime dair işlevleri, ailenin değişen rolü ve ailenin toplumsal değişimle ilişkisi, aile içi cinsiyete dayalı işbölümü ve roller, aile içi ataerkil ilişkiler, çocuk bakımı ve akrabalık ilişkileri ve benzeri konular tartışılacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Yrd.Doç.Dr. İbrahim Biri

 

 

  1. YIL DERSLERİ

 

3XX Toplumsal Sınıflar ve Tabakalaşma

Bu ders bağlamında, toplumsal konumla bağlantılı olarak eşitsizlik, tabakalaşma ve toplumsal hareketlilik; toplumsal eşitsizliğin türü ve boyutları; sosyal tabakalaşma kuramları; geleneksel tabakalaşma-kölelik, zümre ve kastlar; modern kapitalist toplumlarda sosyal sınıflar, statü ve iktidar seçkinleri; üretim ve tüketim açısından tabakalaşma; toplumsal sınıflar arasındaki ilişkiler; birey, grup ve kitle açısından toplumsal hareketliliğin çeşitli görünüm ve mekanizmaları tartışılacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Yrd. Doç. Dr. Pınar Enneli

 

 

3XX Din Sosyolojisi

Dünya genelinde din ve kültür konulu bu ders çerçevesinde, dinsel düşüncenin ortaya çıkışı ve evrimi; dine farklı yaklaşımlar ve başlıca din kuramları; kültür ve iktidar ilişkilerinin yeniden üretimiyle ilgili süreçlerde dinin rolü; din ile toplumsal tabakalaşma arasındaki ilişkiler; modernleşme süreçlerinde dinin işlevi ve modernleşmenin din üzerindeki etkileri; dinin küreselleşme sürecinde ve (post)modern toplumlarda kurumsallaşma örüntüleri ve yeni dinsellik biçimleri, dinin yeniden yapılanışı ve kazandığı siyasal güç; din ve piyasa ilişkileri gibi konulara odaklanılacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Prof. Dr. Y. Mustafa Keskin / Öğr.Gör. Kurtuluş Cengiz

 

3XX Niceliksel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi

Sosyal bilimlerde kullanılan yöntem ve araştırma tekniklerine genel bir girişten sonra, odak grup veya derinlemesine mülakat gibi niceliksel araştırma yöntemleri incelenecektir. Daha sonrada NUDİST ve Nvivo gibi niceliksel veri analiz teknikleri gösterilecektir.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Yrd. Doç. Dr. Nahide Konak

 

3XX Niteliksel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi

Bu derste niteliksel veri toplama teknikleri, örneklem oluşturma, güvenirlilik ve geçerlilik gibi kavramlar ve veri analizi gibi konular anlatılacaktır. Ayrıca niteliksel veri analizinde kullanılan SPSS gibi istatistik programları tanıtılacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Yrd. Doç. Dr. Nahide Konak / Yrd.Doç.Dr. Dilek Özer

 

3XX - 3XX Sosyoloji Tarihi I - II

Bu dersin genel amacı sosyolojik tahayyülün ortaya çıkması sürecini sorgulamaktır. Buna göre, Avrupa'daki Rönesans döneminden içinde bulunduğumuz postmodern döneme uzanan bu uzun tarihsel süreç, Vico, Montesquieu, S. Simon, Comte, Durkheim, Marx, Weber, Simmel, Parsons, Mead, Cooley, Habermas, Foucault, ve Derrida gibi, önde gelen sosyal çalışma ve teorilere imza atan farklı düşünürlere göndermelerle ele alınacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Güz - Bahar

Sorumlu(lar): Öğr. Gör. Kurtuluş Cengiz / Yrd.Doç.Dr. İbrahim Biri

 

 

3XX İş Hayatı İçin İngilizce

Bu dersin temel amacı öğrencilere iş hayatına atıldıkları zaman yabancı kişi ve kuruluşlarca olabilecek ilişkilerinde başarılı olmaları için gerekli yazılı ve sözel iletişim becerilerini kazandırmaktır.

Kredi: 2

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Bölüm dışı öğretim elemanı

 

3XX Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Sosyolojisi

Modern endüstriyel-kentsel toplumlara geçiş sürecine odaklanan bu ders çerçevesinde, öncelikle “dönüşüm” ve “devrim” kavramları tartışılacaktır. Bu bağlamda farklı yaklaşımlar incelenecek ve farklı ülkelerden örnekler araştırılacaktır. Dönüşümün mikro ölçekte nasıl işlediğini ve güncel dönüşüm dinamiklerini anlamak üzere, geç kapitalizm döneminde ortaya çıkan yeni ekonomik, kültürel ve politik eğilimler irdelenecektir.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Yrd.Doç.Dr. Pınar Enneli

 

3XX Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

 

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Prof.Dr. Y. Mustafa Keskin

 

 

  1. YIL ZORUNLU DERSLERİ

 

4XX Türkiye’de Modernleşme

Bu ders çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde başlayan modernleşme hareketlerine, ulus-devletin kuruluşu sürecine ve Cumhuriyet sonrası yaşanan toplumsal dönüşümlere odaklanılacaktır. Bu bağlamda devlet ve millet inşası, modernleşme sürecinde ortaya çıkan yeni ekonomik ve siyasal yapılar ve çelişkileri, vatandaşlık kavramının gelişimi, siyasal yaşamda çok partili sistemin yapılanması süreci ve demokratikleşme sorunu, kadının değişen toplumsal statüsü ve aile kurumunun modernleşmesi ve kültürel alanda yaşanan diğer dönüşümler ve hareketler incelenecektir.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Öğr. Gör. Ali Babahan 

 

 

4XX Türkiye Üzerine Sosyolojik ve Antropolojik Araştırmalar

Bu derste, 19.yy’dan günümüze yerli ve yabancı sosyal bilim insanlarınca Türkiye’nin toplumsal yapısını ve çeşitli kültür örüntülerini belirlemeye yönelik olarak yürütülmüş bilimsel nitelikli çeşitli araştırma ve çalışmalar analiz edilecektir.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Öğr. Gör. Ali Babahan

 

 

4XX Saha Çalışması

Bu dersin amacı, öğrencilerin metod derslerinde öğrendikleri bilimsel araştırma tekniklerini uygulamaya geçirebilecekleri çeşitli alanlarda araştırma deneyimi edinmelerini sağlamaktır.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Prof.Dr. Y. Mustafa Keskin / Yrd.Doç.Dr. Nahide Konak

 

 

4XX Ekonomik Sosyoloji

Bu ders çerçevesinde ekonomik sosyoloji alanındaki değişik yaklaşımlarla birlikte, dünya ekonomisinin karşılaştırmalı ve tarihsel analizi yapılacaktır. Üretim ve değişim kapitalizm, kapital ve kapitalist bağlamında ele alınacaktır. Bunların dışında uluslararası iş bölümü, ekonomik yönelimler, şehirleşme ve dünya ekonomisi gibi konular incelenecektir.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Yrd. Doç. Dr. Dilek Özer

 

4XX Kapitalizm, Ulus-devlet ve Küreselleşme

Bu derste küreselleşmenin ulus-devlet yapısı üzerindeki etkileri bu sürecin ekonomik ve sosyal boyutları tartışılacaktır. Küreselleşme ile birlikte kapitalizmin yaşadığı dönüşüm, uluslararası ekonomik, sosyal ve politik ilişkiler daha detaylı incelenecektir. Bu çerçevede sınıf ilişkileri, devletin yapısı, yeni ekonomik dinamikler irdelenecektir.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar):  Yrd.Doç.Dr. Nahide Konak / Yrd.Doç.Dr. Pınar Enneli

 

4XX Türkiye'de Güncel Toplumsal Tartışmalar

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Prof.Dr. Y. Mustafa Keskin

 

 

 

  1. DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

 

2XX Sağlık Sosyolojisi

Sağlık sosyolojisindeki temel kavramlar ele alınacaktır. Bu alanda yapılan önemli çalışmalar daha detaylı analiz edilecektir. Özellikle sağlık hizmetleri, sınıf ilişkileri ile birlikte sosyal devletin sağlık sektöründeki rolü üzerinde durulacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Yrd.Doç.Dr. İbrahim Biri

 

 

2XX Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisi

Bu ders kapsamında çocuk/genç ve çocukluğa/gençliğe ilişkin kavramsal tanımlar ve kuramlar; farklı toplum ve kültürlerde çocuk(luk)/genç(lik) imgeleri; toplumsal bir kurgu olarak çocukluk/gençlik tezi ve modern çocukluk/gençlik paradigmasının oluşumu; sınıflar arası imge ve temsil alışverişlerinde çocukluğun/gençliğin yeniden kurgulanması; farklı aile tiplerinde çocuk/genç ve çocukluk/gençlik; okulda, dinsel ilişkilerde ve medyada çocukluk/gençlik imgelerinin temsili; paternalist politikalarla çocukluğun/gençliğin yeniden üretimi-devlet ve 'yurttaş çocuk/genç'; çalışan ve sokakta yaşayan çocuklar/gençler;toplumsal sorunlar-sağlık, savaş, göç, yoksulluk, istismar, beslenme, kentleşme-bağlamında çocuk/genç; post-modern koşullarda yeni çocukluk/gençlik imge ve temsilleri gibi konular ele alınacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Yrd. Doç. Dr. Pınar Enneli

 

 

2XX Organizasyonel Davranış

Bu derste organizasyon/örgüt içindeki birey ve grup davranışları, tartışılacaktır. Örgüte etkin katkı sağlamak için gerekli becerilerin geliştirilmesi ve tanımlanması, çalışan yönetimi konuları ele alınacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Doç.Dr. Nihal Mamatoğlu

 

2XX Uygarlık Tarihi I

Kültürün doğuşu; Uygarlık nedir?; Farklı uygarlıklar; Ortadoğu ve Akdeniz dünyası; Uzakdoğu; Amerika; İslam uygarlığı; Anadolu; Aydınlanma; Yeni keşifler ve sömürgecilik; Yirminci yüzyılın getirdikleri: Bilim, sanat ve felsefede arayışlar; Küreselleşme, Yeni Sömürgecilik ve Emperyalizm Tartışmaları.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Öğr.Gör. Ali Babahan

 

 

2XX Müzik Sosyolojisi

Bu derste, kültürel yaşamın önde gelen unsurlarından biri olarak müziğin, farklı sosyo-kültürel bağlamlardaki yeri ve anlamının irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Bölüm dışı öğretim elemanı

DİKKAT! Ders bu yıl açılmayacaktır.

 

2XX Almanca I

Bu ders kapsamında gramer bilgisi ve temel Almanca becerileri ele alınacaktır.

Kredi: 2

Dönem: Güz

DİKKAT! Ders bu yıl açılmayacaktır. Biyoloji bölümünde açılan aynı isim ve içerikli ders alınabilir.

 

2XX Fransızca I

Bu ders kapsamında gramer bilgisi ve temel Fransızca becerileri ele alınacaktır.

Kredi: 2

Dönem: Güz

DİKKAT! Ders bu yıl açılmayacaktır. Biyoloji bölümünde açılan aynı isim ve içerikli ders alınabilir.

 

 

  1. DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

 

224 Yaşlılık Sosyolojisi

Bu ders kapsamında yaşlılığa ilişkin kavramsal tanımlar ve kuramlar; farklı toplum ve kültürlerde yaşlılık imgeleri; toplumsal bir kurgu olarak yaşlılık tezi ve modern yaşlılık paradigmasının oluşumu; sınıflar arası imge ve temsil alışverişlerinde yaşlılığın yeniden kurgulanması; farklı aile tiplerinde yaşlılık; okulda, dinsel ilişkilerde ve medyada yaşlılık imgelerinin temsili; terk edilmiş ya da bakım evlerinde yaşayan yaşlılar; toplumsal sorunlar-sağlık, savaş, göç, yoksulluk, istismar, beslenme, kentleşme-bağlamında yaşlılık; post-modern koşullarda yeni yaşlılık imge ve temsilleri gibi konular ele alınacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Öğr. Gör. Kurtuluş Cengiz

 

 

234 Grup Süreçleri

Bu derste, normlar, statüler, grup sargınlığı, grup düşünce üretimi, grup sosyalleşmesi, liderlik, motivasyon, problem çözme becerileri, kişiler arası çekicilik, takımlar, doyum, karar verme, grup düşünme, grup yapısı, çatışma, işbirliği ve yarışma gibi kavram ve konular incelenecektir.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Doç.Dr. Hamit Coşkun

 

 

236 Felsefeye Giriş

Bu dersin amacı bilgi, bilinç, varlık, doğa, yöntem, gerçeklik, özne-nesne, soyut-somut, çıkarsama, analiz, tümdengelim, tümevarım, diyalektik gibi temel kavramları tanımlamak; felsefenin belli başlı inceleme konularını ele almak; düşün yeteneğinin gelişimi için felsefi irdelemelerde bulunmak ve önemli felsefecilerin ortaya attıkları kavramlar-Platon’da idea, Hegel’de tin, Kant’ta saf akıl gibi konular üzerine tartışmak.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Yrd.Doç.Dr. İbrahim Biri / Yrd.Doç.Dr. Abdullah Durakoğlu

 

 

240 Medya ve İletişim Sosyolojisi

Bu derste günümüz toplumlarında iletişimin farklı ve yeni biçimleri üzerine tartışılacaktır. Özellikle modernleşmenin ve küreselleşmenin içinden geçilen evresinde bilgi akışını hızlandıran ve iletişim ağını yaygınlaştıran yeni iletişim teknolojileri ve bunların toplumsal etkileri ve siyasal ve ekonomik sonuçları incelenecektir.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Doç.Dr. Barış Kılıçbay

 

 

242 Siyasi Düşünceler Tarihi

Bu derste 19. ve 20. Yüzyılda ortaya çıkan modern siyasal ideolojiler ve siyasal yaklaşımlar tartışılacaktır. Bunlar arasında şunları sayabiliriz: Liberalizm, Muhafazakarlık, Marksizm, Sosyal Demokrasi, Milliyetçilik, Anarşizm, Feminizm, Faşizm, Korporatizm.     

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Öğr. Gör. Kurtuluş Cengiz

 

 

 

238 Hukuk Sosyolojisi

Bir sosyal kurum olarak hukukun incelendiği bu derste, hukukun normatif yapısında tarihsel olarak ortaya çıkan değişikliklere, hukukun uygulanışının geçirdiği evrime ve diğer kurumlarla ve süreçlerle ilişkisine odaklanılacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

DİKKAT! Ders bu yıl açılmayacaktır.

 

226 Almanca II

Bu ders kapsamında gramer bilgisi ve temel Almanca becerileri ele alınacaktır.

Kredi: 2

Dönem: Bahar

DİKKAT! Ders bu yıl açılmayacaktır. Biyoloji bölümünde açılan aynı isim ve içerikli ders alınabilir.

 

 

228 Fransızca II

Bu ders kapsamında gramer bilgisi ve temel Fransızca becerileri ele alınacaktır.

Kredi: 2

Dönem: Bahar

DİKKAT! Ders bu yıl açılmayacaktır. Biyoloji bölümünde açılan aynı isim ve içerikli ders alınabilir.

 

 

  1. DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

 

315 Edebiyat Sosyolojisi

Toplum analizinde edebiyat eserleri sosyal bilimler açısından vazgeçilemez bir kaynak niteliğindedir. Bu ders edebi metinlerden hareketle toplumsal olanı açıklamayı ve toplumsal ilişkiler ve edebiyat bağlantısını kurmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte dersin temel olarak Batı romanının seçkin örnekleri ışığında Tanzimat Dönemi’nden günümüze Türkiye Modernleşmesinin izini Doğu-Batı sorunsalı çerçevesinde özellikle romanlarda sürmeyi hedeflemektedir.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Öğr. Gör. Kurtuluş Cengiz

 

 

 

325 Endüstriyel Sosyoloji

Modern endüstriyel toplumların gelişimi, farklı endüstrileşme stratejileri ve bunların siyasal ve toplumsal sonuçları bu dersin genel konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda öncelikle modernleşme süreciyle birlikte örgüt, iş ve çalışma kavramlarının kavramsal düzeyde nasıl dönüştüğü tartışılacak, modern örgütlere farklı kuramsal yaklaşımlar incelenecek, modern örgütlerin (örneğin devlet, bürokrasi, ekonomik örgütler, sendikalar) tarihsel olarak dönüşümü ve ortaya çıkan farklı biçimleri (Taylorizm, Fordizm, Post-fordizm, vb.) incelenecektir. Son olarak günümüzde ortaya çıkan yeni eğilimler ve sorunlar tartışılacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Öğr. Gör. Kurtuluş Cengiz

 

 

327 Almanca III

Bu ders kapsamında gramer bilgisi ve temel Almanca becerileri ele alınacaktır.

Kredi: 2

Dönem: Güz

DİKKAT! Ders bu yıl açılmayacaktır.

 

 

329 Fransızca III

Bu ders kapsamında gramer bilgisi ve temel Fransızca becerileri ele alınacaktır.

Kredi: 2

Dönem: Güz

DİKKAT! Ders bu yıl açılmayacaktır.

 

  1. DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

 

314 Siyaset Sosyolojisi

Bu ders siyasal yapı ve süreçleri anlamak için siyaset ve sosyoloji disiplinlerinin farklı perspektiflerini hem teorik hem tarihsel hem de ampirik bir çerçevede bir araya getirmeyi hedeflemiştir. Dersin odaklanacağı temel konular ise şunlardır: siyasal kültür, siyasal sosyalizasyon, katılım, modern devletin gelişim süreçleri, güç, meşruiyet, bireycilik, liberalizm, vatandaşlık kavramı, küreselleşme, ulus devlet ve refah devleti.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Öğr. Gör. Kurtuluş Cengiz

 

 

316 Eğitim Sosyolojisi

Bu ders kapsamında eğitim ve öğretimin kavramsal çözümlemesi; eğitim sosyolojisinin gelişimi, alanı ve konusu; eğitime sosyolojik yaklaşımın gerekleri; eğitimde makro sosyolojik yaklaşımlar (İşlevselci kuramlar ve Çatışmacı paradigma) ve mikro sosyolojik modeller (Simgesel Etkileşimcilik, Etnometodoloji, Fenomenoloji); eğitimde Meritokrasi ve İnsan Sermayesi Kuramının eleştirisi; Yeni Eğitim Sosyolojisi; post-modern eğitsel düşünce ve yaklaşımlar; eğitimde ileri teknolojinin etkileri; küreselleşme süreçlerinin eğitim ve öğretim alanında neden olduğu değişimler incelenecektir.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Öğr. Gör. Ali Babahan

 

 

328 Feminist Kuram

Bu derste kadının toplumsal konumu ve cinsiyete dayanan eşitsizlik ilişkisi üzerine geliştirilmiş olan çeşitli kuramlar ve analizler irdelenecektir. Bu bağlamda öncelikle kadın sorununa temel yaklaşımlar tartışılacaktır. Bunun dışında kadınların toplumsal konumu, ekonomi ve politika alanlarındaki faaliyetleri, farklı toplumsal kaynaklara erişimleri, farklı toplumsal alanlarda (hukuk, aile, tıp, vb.) toplumsal cinsiyete dayanan uygulamalar tartışılacaktır. Ayrıca cinsiyet, cinsellik, toplumsal cinsiyet, kadınlık ve erkeklik gibi kadın çalışmalarının dayandığı temel kavramlar irdelenecektir.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Doç.Dr. Barış Kılıçbay / Yrd.Doç.Dr. Nahide Konak

 

334 Duygular ve Beden Sosyolojisi

Konusu sosyoloji disiplininin alt çalışma alanlarından biri olan bu derste, çeşitli duygu durumlarına ve insan bedenine farklı sosyo-kültürel bağlamlarda yüklenen anlamlar üzerinde durulacaktır. Bu doğrultuda, duygular ve beden sosyolojisi alanında modern ve post-modern yaklaşımlarla yürütülmüş olan çeşitli teorik ve ampirik çalışmalar incelenecek ve karşılaştırılacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

DİKKAT! Ders bu yıl açılmayacaktır.

 

330 Almanca IV

Bu ders kapsamında öğrencilerin orta düzeyde Almanca okuma, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine çalışılacaktır.

Kredi: 2

Dönem: Bahar

DİKKAT! Ders bu yıl açılmayacaktır.

 

332 Fransızca IV

Bu ders kapsamında öğrencilerin orta düzeyde Fransızca okuma, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine çalışılacaktır.

Kredi: 2

Dönem: Bahar

DİKKAT! Ders bu yıl açılmayacaktır.

 

 

  1. DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

 

411 Toplumsal Gelişme Sosyolojisi

Bu derste modernleşme teorilerinden başlayarak, bağımlılık teorileri, dünya-sistem yaklaşımı ve insani kalkınma paradigması bağlamında toplumsal gelişme ve kalkınma konusu incelenecektir.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Yrd. Doç. Dr. Dilek Özer

 

413 Çağdaş Sosyal Kuramlar

Bu dersin amacı sosyoloji alanında ortaya çıkmış olan güncel kuramlar ve derin gelişmeleri karşılaştırmalı bir perspektiften incelemektir. Ayrıca derste araştırma ve kuram arasındaki ilişkilerle ilgili olarak ortaya çıkan son gelişmeler de tartışılacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Doç. Dr. Barış B. Kılıçbay

 

417 Sosyal Politika ve Refah Devleti

Sosyal politika ve refah devleti nosyonlarının tarihsel gelişiminin inceleneceği bu derste, refah devletini açıklamaya yönelik çeşitli sosyolojik kuramlar, farklı refah rejimleri, sosyal politikanın kapsamı ve farklı boyutları, ve neo-liberalleşmenin yaygınlaştığı 1980 sonrası süreçte refah devleti anlayışının geçirdiği dönüşüm ele alınacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar):

 

421 Sosyal Etki

Bu derste, sosyal uyma, grup polarizasyonu, tepkisellik, azınlık etkisi, güç, itaat, benlik sunumu, ve benlik sınıflandırması gibi kavramlar ve konular ele alınacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Yrd. Doç. Dr. Dilek Özer / Prof.Dr. Hamit Coşkun

 

423 AB-Türkiye İlişkileri

Avrupa Birliği’nin kuruluşu, gelişimi, işleyişi; ve Ortaklık Anlaşması’ndan başlayarak günümüze dek Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişimi, ve süreç içinde yaşanan çeşitli yön değişimleri tarihsel bir perspektiften ele alınacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Güz

Sorumlu(lar): Yrd.Doç.Dr. Rasim Özgür Dönmez / Yrd.Doç.Dr. Pınar Enneli

 

427 Göç ve Nüfus Hareketleri

Bu derste nüfus hareketlerinin farklı dinamikleri sosyal ve ekonomik bağlamda ele alınacaktır. Klasik göç teorilerinin yanında özellikle günümüzde artan illegal göç hareketleri, savaş ve çatışma nedeniyle yer değiştiren insanlar konu edilecektir. Ayrıca insan hareketlerinin hem gidilen ülke hem de gelinen ülke açısından sosyal ekonomik ve politik sonuçları tartışılacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Güz

DİKKAT! Dersler bu yıl açılmayacaktır.

 

 

  1. DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

 

410 Toplumsal Hareketler Sosyolojisi

Toplumsal hareketler ve kolektif eylem konulu bu derste öncelikle konuyla ilgili farklı yaklaşımlar tartışılacaktır. Daha sonra toplumsal hareketler ve kolektif eylemlerin tarihsel olarak geçirdiği dönüşüm incelenecektir. Son olarak günümüzde ortaya çıkan yeni toplumsal hareketler, örneğin kadın hareketi, yeşil veya çevre hareketi, savaş karşıtı hareketler, kapitalist küreselleşmeye karşı hareketler, incelenecektir.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Yrd.Doç.Dr. Nahide Konak

 

414 Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi

Bu derste, çeşitli toplumlardaki dezavantajlı grupların toplumsal yapı ve yaşam içerisindeki yerleri, sosyal dışlanma; yoksulluk, sosyal eşitsizlikler ve tabakalaşma; insan hakları; yaş, cinsiyet, etnisite, engellilik; ve sosyal politika, gibi kavramlar temelinde ele alınacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Yrd.Doç.Dr. Pınar Enneli

 

 426 Türkiye’de Sosyolojik Düşüncenin Gelişimi

Bu ders çerçevesinde Türkiye’de sosyoloji disiplinin ortaya çıkışından itibaren, sosyolojik düşüncenin gelişimine yön veren çeşitli sosyologların kuram ve düşünceleri detaylı bir biçimde incelenecektir.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

Sorumlu(lar): Öğr.Gör. Ali Babahan

 

 

430 Vatandaşlık ve Toplum

Bu derste, vatandaşlık kavramının gelişimi, çeşitli klasik ve çağdaş kuramlar ışığında tarihsel bir perspektiften ele alınacaktır.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

DİKKAT! Dersler bu yıl açılmayacaktır.

 

436 Tarihsel Sosyoloji

Bu derste, tarihsel sosyolojiye yönelik olarak farklı entellektüel geleneklerden beslenen kuramsal tartışmalar değerlendirilecektir. Bunun için gerek Batı dünyasından, gerekse de Batı-dışı dünyadan karşılaştırmalı tarihsel olay incelemeleri gerçekleştirilecektir.

Kredi: 3

Dönem: Bahar

DİKKAT! Dersler bu yıl açılmayacaktır.