Yeniçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı

Yazdır

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 

ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

DEPARTMENT OF HISTORY GRADUATE PROGRAMMES

 

Anabilim Dalı: Tarih, Bilim Dalı: Yeniçağ Tarihi, Program: Tezli Yüksek Lisans.

Department: History, Early Modern History, Programme: Master’s Degree with Dissertation.

 

Birinci Yıl/First Year

Birinci Yarıyıl/Güz Dönemi/First Semester/Autumn

İkinci Yarıyıl/Bahar Dönemi/Second Semester/Spring

Dersin Kodu

Code

Dersin Adı/Name

Tür

Type

T

T

U

A

K

C

Dersin Kodu

Code

Dersin Adı/Name

Tür

Type

T

T

U

A

K

C

YTR 501

Osmanlı Paleografyası-I

Ottoman Paleography-I

Zorunlu

Compulsory

3

0

3

YTR 502

Osmanlı Paleografyası-II

Ottoman Paleography-II

Zorunlu

Compulsory

3

0

3

YTR 503

Tarih Metodolojisi-I

History Methodology-I

Zorunlu

Compulsory

3

0

3

YTR 504

Tarih Metodolojisi-II

History Methodology-II

Zorunlu

Compulsory

3

0

3

YTR 505

Osmanlı Siyasi Tarihi-I

Ottoman Political History-I

Zorunlu

Compulsory

3

0

3

YTR 506

Osmanlı Siyasi Tarihi-II

Ottoman Political History-II

Zorunlu

Compulsory

3

0

3

YTR 507

Yeniçağ Avrupa Tarihi-I

Early Modern European History-I

Zorunlu

Compulsory

3

0

3

YTR 508

Yeniçağ Avrupa Tarihi-II

Early Modern European History-II

Zorunlu

Compulsory

3

0

3

YTR 509

Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi

Ottoman Socio-Economic History

Seçmeli

Elective

3

0

3

YTR 510

Yeniçağda Osmanlı Müesseseleri ve

Medeniyeti Tarihi

Ottoman Institutional History

Seçmeli

Elective

3

0

3

YTR 511

Balkan Tarihi

History of the Balkans

Seçmeli

Elective

3

0

3

YTR 512

Avrupa Sosyo-Ekonomik Tarihi

Socio-Economic History of Europa

Seçmeli

Elective

3

0

3

 

 

 

 

 

 

YTR 514

Seminer

Seminar

Zorunlu

Compulsory

0

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredi Toplamı/Total Credits

15

Kredi Toplamı/Total Credits

15

 

 

 

İkinci Yıl/Second Year

Üçüncü Yarıyıl/Güz Dönemi/Third Semester/Autumn

Dördüncü Yarıyıl/Bahar Dönemi/Fourth Semester/Spring

Dersin Kodu

Code

Dersin Adı/Name

Tür

Type

T

T

U

A

K

C

Dersin Kodu

Code

Dersin Adı/Name

Tür

Type

T

T

U

A

K

C

YTR 599

Tez Çalışması

Dissertation

Zorunlu

Compulsory

0

3

0

YTR 599

Tez Çalışması

Dissertation

Zorunlu

Compulsory

0

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredi Toplamı/Total Credits

0

Kredi Toplamı/Total Credits

0

 

Toplam Kredi: 30, T: Teorik, U: Uygulama, K: Kredi. Total Credits: 30, T: Theoretic, A: Applied, C: Credits.

Not: Öğrencinin mezun olabilmesi için sekiz (8) zorunlu ders (24 kredi) ve iki (2) seçmeli ders (6 kredi) (Güz döneminde bir seçmeli ders; Bahar döneminde bir seçmeli ders olmak üzere) ile birlikte zorunlu seminer dersini alması, bütün bu derslerden başarılı olması ve tezini başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.


 

DERS İÇERİKLERİ

COURSE DESCRIPTIONS

 

Birinci Yıl/Birinci Yarıyıl/Güz Dönemi

First Year/First Semester/Autumn

 

YTR 501 Osmanlı Paleografyası-I (3 0 3) (Zorunlu)

Çok az bilen veya hiç bilmeyenlere, eski harfli matbu yazıların okunması öğretilir. Okuma işlerliği kazandırılır. Osmanlı Türkçe’sinin yazılması ve okunması temel yazı kuralları ile Osmanlıca metinlerin okunması üzerinde durularak, Osmanlı Türkçe’sinin temel gramer kaideleri ile Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye girmiş kelime ve terimlerin yapıları ve değişik dönemlere ait Osmanlıca metinler okutulmaktadır. Diplomatika ilmine giriş, terimler, Ferman, Berat, Hüccet, Tevzi, Mürasele, Buyurdu uygulamalı metinler, yazı çeşitleri Ruha, Nesih, Talik, Divani, Sülüs ve çeşitli uygulamalı metinler, arşivler hakkında bilgiler ve diplomatika usulleri ele alınacaktır.

 

YTR 501 Ottoman Paleography-I (3 0 3) (Compulsory)

This course will deal with the Ottoman Turkish alphabet and basic grammatical rules. Documents from the Ottoman Archives will be read. Also it will provide an introduction to the study of diplomacy, its terminology, and cover texts applied in Ferman, Berat, Hüccet, Tevzi, Mürasele, Buyurdu script types, Ruha, Nesih, Talik, Divani, Sülüs and their various applied texts, information about archives, and methods of diplomatic communication.

 

YTR 503 Tarih Metodolojisi-I (3 0 3) (Zorunlu)

Tarih biliminin tanımı ve konusu, tarih araştırmalarının toplum kalkınmasındaki rolü, tarih biliminin beşeri ve sosyal bilimler arasındaki yeri ve bunlarla ilişkileri, tarihin bölümlere ayrılması, tarih yazıcılığının çeşitleri, kaynak bilgisi ve kaynakların değerlendirilmesi, tarihi olayların tahlil, tenkit ve terkibi, vb. konular ele alınmaktadır.

 

YTR 503 History Methodology-I (3 0 3) (Compulsory)

The meaning of the term “history”, elements of history, the relationship between history and other disciplines, historical resources and research techniques will be taught in this course.

 

YTR 505 Osmanlı Siyasi Tarihi-I (3 0 3) (Zorunlu)

  1. yüzyılın ortalarından 17. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devletinde meydana gelen siyasi, ekonomik, askeri, sosyal ve kültürel olaylar ele alınacaktır.

 

YTR 505 Ottoman Political History-I (3 0 3) (Compulsory)

The political, military, economic, social and cultural events taking place between the years 1453-1600 will be covered.

 

YTR 507 Yeniçağ Avrupa Tarihi-I (3 0 3) (Zorunlu)

Rönesans’tan Fransız İhtilaline kadar Avrupa’da meydana gelen siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel olaylar ele alınacaktır.

 

YTR 507 Early Modern European History-I (3 0 3) (Compulsory)

The political, military, economic, social and cultural events taking place in Europe from the Renaissance to the French Revolution will be covered.

 

YTR 509 Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi (3 0 3) (Seçmeli)

Yeniçağda Osmanlı devletinde meydana gelen sosyal ve ekonomik gelişmeler ele alınacaktır.

 

YTR 509 Ottoman Socio-Economic History (3 0 3) (Elective)

This course will cover the social and economic developments of the Ottoman state during the early modern history.

 

YTR 511 Balkan Tarihi (3 0 3) (Seçmeli)

Yeniçağda Osmanlı Devletinin Balkanlardaki siyasi, askeri, sosyal, idari, kültürel ve ekonomik faaliyetleri ele alınacaktır.

 

YTR 511 History of the Balkans (3 0 3) (Elective)

This course aims to give substantial knowledge on the history of the Balkans from the eve of the Ottoman conquest to the present day. It will cover the main political, social, economic developments in the countries of the region. From the late 18th century up to present day, the nationalist movements and ethnic conflicts, their external dimensions and internal dynamics will also be explored.

 

Birinci Yıl/İkinci Yarıyıl/Bahar Dönemi

First Year/Second Semester/Spring

 

YTR 502 Osmanlı Paleografyası-II (3 0 3) (Zorunlu)

Eski harfli matbu yazıları öğrenmiş olanlara, Osmanlıca grameri ile birlikte, değişik metinleri okuma, okuduğunu anlama ve tahlil etme yeteneği kazandırılır. Osmanlı Türkçe’sinin yazılması ve okunması temel yazı kuralları ile Osmanlıca metinlerin okunması üzerinde durularak, Osmanlı Türkçe’sinin temel gramer kaideleri ile Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye girmiş kelime ve terimlerin yapıları ve değişik dönemlere ait Osmanlıca metinler okutulmaktadır. Diplomatika ilmine giriş, terimler, Ferman, Berat, Hüccet, Tevzi, Mürasele, Buyurdu uygulamalı metinler, yazı çeşitleri Ruha, Nesih, Talik, Divani, Sülüs ve çeşitli uygulamalı metinler, arşivler hakkında bilgiler ve diplomatika usulleri ele alınacaktır.

 

YTR 502 Ottoman Paleography-II (3 0 3) (Compulsory)

This course will deal with the Ottoman Turkish alphabet and basic grammatical rules. Documents from the Ottoman Archives will be read. Also it will provide an introduction to the study of diplomacy, its terminology, and cover texts applied in Ferman, Berat, Hüccet, Tevzi, Mürasele, Buyurdu script types, Ruha, Nesih, Talik, Divani, Sülüs and their various applied texts, information about archives, and methods of diplomatic communication.

 

YTR 504 Tarih Metodolojisi-II (3 0 3) (Zorunlu)

Sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri, nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları, araştırma modelleri, veri toplama yolları, verilerin analizi, tebliğ hazırlama, rapor, makale ve tez yazma, araştırma sonuçlarının kullanımı ele alınmaktadır.

 

YTR 504 History Methodology-II (3 0 3) (Compulsory)

The meaning of the term “history”, elements of history, the relationship between history and other disciplines, historical resources and research techniques will be taught in this course.

 

YTR 506 Osmanlı Siyasi Tarihi-II (3 0 3) (Zorunlu)

  1. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı Devletinde meydana gelen siyasi, ekonomik, askeri, sosyal ve kültürel olaylar ele alınacaktır.

 

YTR 506 Ottoman Political History-II (3 0 3) (Compulsory)

The political, military, economic, social and cultural events taking place between the years 1600-1789 will be covered.

 

YTR 508 Yeniçağ Avrupa Tarihi-II (3 0 3) (Zorunlu)

Rönesans’tan Fransız İhtilaline kadar Avrupa’da meydana gelen siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel olaylar ele alınacaktır.

 

YTR 508 Early Modern European History-II (3 0 3) (Compulsory)

The political, military, economic, social and cultural events taking place in Europe from the Renaissance to the French Revolution will be covered.

 

YTR 510 Yeniçağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi (3 0 3) (Seçmeli)

Yeniçağda Osmanlı devletinin merkez ve taşra teşkilatı ile kurum ve kuruluşları ele alınacaktır.

 

YTR 510 Ottoman Institutional History (3 0 3) (Elective)

This course covers the central and provincial Ottoman institutions.

 

YTR 512 Avrupa Sosyo-Ekonomik Tarihi (3 0 3) (Seçmeli)

Yeneçağda Avrupa’da meydana gelen sosyal ve ekonomik olaylar, rönesans, reform ve aydınlanma hareketleri ele alınacaktır.

 

YTR 512 Socio-Economic History of Europe (3 0 3) (Elective)

This course is designed to provide students with an understanding of social and economic developments in Europe from the late Middle Ages to the early nineteenth century. Particular stress will be given to the rise of the Bourgeoisie and Capitalism; Renaissance, the new world and economic developments, reformation and counter reformation,changes in agricultural proto-industrial organizations; the industrial revolution and 19th century industrialization as well as social movements in the same period.

 

YTR 514 Seminer (0 3 0) (Zorunlu)

Seminer konuları Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili bütün konularda verilebilir. Bu seminerlerde öğrencinin çalışma metodu, konuyu ele alış tarzı ve sunması gibi konularda eksikliklerin giderilmesi yönünde öğretim elemanı tarafından yönlendirme ve değerlendirme yapılır.

 

YTR 514 Seminar (0 3 0) (Compulsory)

Students will present orally and in written form research they have carried out on current events or on a topic of their choice.

 

İkinci Yıl/Üçüncü Yarıyıl/Güz Dönemi

Second Year/Third Semester/Autumn

 

YTR 599 Tez Çalışması (0 3 0) (Zorunlu)

Öğrencilerden danışmaları ile birlikte tespit edecekleri bir konu üzerinde bilimsel araştırmaya dayalı tez yazmaları istenir.

 

YTR 599 Dissertation (0 3 0) (Compulsory)

Students will prepare a dissertation on a subject of their choice carried out in accordance with scientific research techniques, which they will present in written form to their supervisor at the end of the fourth semester

 

İkinci Yıl/Dördüncü Yarıyıl/Bahar Dönemi

Second Year/Fourth Semester/Spring

 

YTR 599 Tez Çalışması (0 3 0) (Zorunlu)

Öğrencilerden danışmaları ile birlikte tespit edecekleri bir konu üzerinde bilimsel araştırmaya dayalı tez yazmaları istenir.

YTR 599 Dissertation (0 3 0) (Compulsory)

Students will prepare a dissertation on a subject of their choice carried out in accordance with scientific research techniques, which they will present in written form to their supervisor at the end of the fourth semester.