Yazdır

TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

Anabilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı

Bilim Dalı: Türk Dili

BİRİNCİ YIL

Birinci Yarıyıl – First Semester (Güz Dönemi)

İkinci Yarıyıl – Second Semester (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

 

Ders Adı

Tür

T

U

K

Ders Kodu

 

Ders Adı

Tür

T

U

K

TDL 501

Orhun Türkçesi

Zorunlu

3

0

3

TDL 502

Karahanlı Türkçesi

Zorunlu

3

0

3

TDL 503

Eski Anadolu Türkçesi

Zorunlu

3

0

3

TDL 504

Anadolu ve Rumeli Ağızları

Zorunlu

3

0

3

TDL 505

Çağdaş Türk Lehçeleri I

Zorunlu

3

0

3

TDL 506

Çağdaş Türk Lehçeleri II

Zorunlu

3

0

3

 

Seçmeli

Seçmeli

3

0

3

TDL 510

Seminer

Zorunlu

0

3

0

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli

Seçmeli

3

0

3

Kredi Toplamı

12

Kredi Toplamı

12

SEÇMELİ DERSLER

Anabilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı

Bilim Dalı: Türk Dili

Birinci Yarıyıl – First Semester (Güz Dönemi)

İkinci Yarıyıl – Second Semester (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

 

Ders Adı

Tür

T

U

K

Ders Kodu

 

Ders Adı

Tür

T

U

K

TDL 507

Türk Dilinin Bugünkü Problemleri

Seçmeli

3

0

3

TDL 508

Türkoloji Araştırmaları

Seçmeli

3

0

3

TDL 509

Genel Dil Bilimi I

Seçmeli

3

0

3

TDL 512

Genel Dil Bilimi II

Seçmeli

3

0

3

TDL 511

Harezm-Kıpçak Türkçesi

Seçmeli

3

0

3

TDL 514

Çağatay Türkçesi

 

 

 

 

TDL 513

Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri I

Seçmeli

3

0

3

TDL 516

Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri II

Seçmeli

3

0

3

 

 

 

 

 

 

TDL 518

Uygur Türkçesi

Seçmeli

3

0

3

Mezuniyet Şartı: I. Yarıyılda 9 kredilik zorunlu 3 ders ve 3 kredilik seçmeli 1 ders almak; II. Yarıyılda 9 kredilik zorunlu

3 ders ve 3 kredilik seçmeli 1 ders almak üzere toplam 24 kredilik 8 ders almak ve II. Yarıyılda Seminer dersi almak zorundadır.

Öğrenci III. Ve IV. Yarıyılda Tez çalışması ve Uzmanlık Alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Mezuniyet için Tez Çalışmasının tamamlanması gerekmektedir.

 

DERS İÇERİKLERİ

BİRİNCİ YIL / Birinci Yarıyıl / Güz Dönemi

TDL 501 Orhun Türkçesi (Zorunlu 3 0 3)


Köktürk dönemi hakkında tarihî bilgiler. Eski Türkçenin teşekkülü, gelişimi ve tarihî Türk lehçeleri arasındaki yeri.

Orhun Türkçesini temsil eden eserler. Bu eserler üzerinde yapılan çalışmalar. Devrin eserlerinden seçilmiş metinlerden

hareketle Orhun Türkçesinin ses, şekil ve cümle özellikleri.

TDL 503 Eski Anadolu Türkçesi (Zorunlu 3 0 3)

Eski Anadolu Türkçesinin teşekkülü, gelişimi ve tarihî Türk lehçeleri arasındaki yeri. Devrin edebî şahsiyetleri ve eserlerine

kısaca bakış.

TDL 505 Çağdaş Türk Lehçeleri I (Zorunlu 3 0 3)

Çağdaş Türk Lehçelerinden biri seçilerek söz konusu lehçeyi konuşan Türk boyunun tarihi, lehçenin konuşulduğu bölgenin,

varsa diğer bölgelerin tanıtılması, edebî şahsiyetler ve eserler hakkında kısa bilgiler verilmesi. Seçilmiş metinler

(şiir, hikâye, roman, makale, masal, fıkra vb.) üzerinde okuma, transkripsiyon, günümüz Türkçesine aktarma,

ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları. Günlük konuşmalar ve pratik.

 

TDL 507 Türk Dilinin Bugünkü Problemleri (Seçmeli 3 0 3)


Bugün Türk dilinde karşılaşılan terim sorunu, sınıflandırma, yazım ve değerlendirme, kelime yapımı, yapım ekleri, kip,

fillerde çatı ve çatı ekleri, isim çekim eklerinin kullanım özellikleri, zamirler, birleşik kipler, birleşik cümle, ortak alfabe vb.

konulardaki problemlerin ele alınarak işlenmesi.

TDL 509 Genel Dil bilimi I (Seçmeli 3 0 3)


Dil biliminin tanımı, kapsamı, tarihi, dalları konularının açıklanması; anlam bilimi, söz dizimi, ses bilim, ses bilgisi

kavramlarına açıklık getirilmesi

TDL 511 Harezm – Kıpçak Türkçesi (Seçmeli 3 0 3)


Harezm dönemi hakkında tarihî bilgiler. Devrin eserleri ve üzerlerinde yapılan çalışmalar. Devrin eserlerinden

Nehcü’l Feradis ve Kısasü’l Enbiya’nın tıpkı basımlarından seçilmiş orijinal yazılı metinler üzerinde okuma, transkripsiyon,

günümüz Türkçesine aktarma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları. Metinlerden hareketle devrin karakteristik

gramer özelliklerinin gözden geçirilmesi.

TDL 513 Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri I (Seçmeli 3 0 3)


Klâsik Osmanlı Türkçesi metinlerinden hareketle öğrencilere Arapça ve Farsça gramer kaidelerinin öğretilmesi; yazma eserler

ve vesikalar üzerinde okuma alışkanlığı kazandırılması.


BİRİNCİ YIL / İkinci Yarıyıl / Bahar Dönemi

TDL 502 Karahanlı Türkçesi (Zorunlu 3 0 3)


Karahanlı dönemi hakkında tarihî bilgiler. Devrin eserleri ve eserler hakkında yapılan çalışmalar. Devrin eserlerinden

Kutadgu Bilig’in tıpkı basımlarından seçilmiş orijinal yazılı metinler üzerinde okuma, transkripsiyon, günümüz Türkçesine

aktarma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları. Karahanlı döneminin karakteristik gramer özelliklerinin

gözden geçirilmesi.

TDL 504 Eski Anadolu Türkçesi (Zorunlu 3 0 3)


Eski Anadolu Türkçesinde yazı ve imlâ, ses ve şekil bilgisi. Devrin eserleri üzerinde okuma, transkripsiyon ve

günümüz Türkçesine aktarma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları.

TDL 506 Çağdaş Türk Lehçeleri II (Zorunlu 3 0 3)


Çağdaş Türk Lehçelerinden biri seçilerek söz konusu lehçeyi konuşan Türk boyunun tarihi, lehçenin konuşulduğu bölgenin,

varsa diğer bölgelerin tanıtılması, edebî şahsiyetler ve eserler hakkında kısa bilgiler verilmesi. Seçilmiş metinler

(şiir, hikâye, roman, makale, masal, fıkra vb.) üzerinde okuma, transkripsiyon, günümüz Türkçesine aktarma,

ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları. Günlük konuşmalar ve pratik.

TDL 508 Türkoloji Araştırmaları II (Seçmeli 3 0 3)


Belli başlı Türk ve Dünya Türkologlarını tanıtma, çalışmaları hakkında bilgiler verme. Türk Türkolojisinin önemini

vurgulama.

TDL 510 Seminer (Zorunlu 0 3 0)


Öğrencilere Türk dili ile ilgili herhangi bir konuda araştırma, inceleme, sunma gibi çeşitli yönlerde becerilerinin geliştirilmesi

için öğretim elemanı gözetiminde yaptırılan çalışma. Bu şekilde tez çalışmalarına hazırlık safhası oluşturma.

TDL 512 Genel Dil bilimi II (Seçmeli 3 0 3)


Ferdinand de Saussure, Antoine Meillet, Roman Jakobson, Andre Martinet, Noam Chomsky gibi dil biliminin temsilcileri ve

kuramları hakkında bilgiler verme.

TDL 514 Çağatay Türkçesi (Seçmeli 3 0 3)


Çağatay dönemi hakkında tarihî bilgiler. Çağatay Türkçesinin teşekkülü, gelişimi ve tarihî Türk lehçeleri arasındaki yeri.

Yazı ve imlâ. Devrin eserleri ve üzerlerinde yapılan çalışmalar. Devrin eserlerinden seçilmiş metinler üzerinde okuma,

transkripsiyon, günümüz Türkçesine aktarma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları.

Çağatay sözlüklerini öğrenme.

TDL 516 Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri II (Seçmeli 3 0 3)


Klâsik Osmanlı Türkçesi metinlerinden hareketle öğrencilere Arapça ve Farsça gramer kaidelerinin öğretilmesi; yazma eserler

ve vesikalar üzerinde okuma alışkanlığı kazandırılması.

TDL 518 Uygur Türkçesi (Seçmeli 3 0 3)


Uygur Dönemi hakkında tarihî bilgiler. Uygur Türkçesinin ağızlarını temsil eden eserler. Bu eserler üzerinde yapılan çalışmalar.

Devrin eserlerinden seçilmiş metinlerden hareketle ses, şekil ve cümle özelliklerinin incelenmesi. Edebî metinleri gramer

özellikleri ve edebî yönden değerlendirme.

TÜRK DİLİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

BİLİMSEL HAZIRLIK SINIFI DERSLERİ

Anabilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı

Bilim Dalı: Türk Dili

BİRİNCİ YIL

Birinci Yarıyıl – First Semester (Güz Dönemi)

İkinci Yarıyıl – Second Semester (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

 

Ders Adı

Tür

T

U

K

Ders Kodu

 

Ders Adı

Tür

T

U

K

11-105

Türk Dili Tarihi I

Zorunlu

2

0

2

11-106

Türk Dili Tarihi II

Zorunlu

2

0

2

11-205

Eski Türkçe I

Zorunlu

2

0

2

11-206

Eski Türkçe II

Zorunlu

2

0

2

11-207

Eski Anadolu Türkçesi I

Zorunlu

2

0

2

11-208

Eski Anadolu Türkçesi II

Zorunlu

2

0

2

11-227

Osmanlı Türkçesi III

Zorunlu

3

0

3

11-228

Osmanlı Türkçesi IV

Zorunlu

3

0

3

11-307

Eski Türk Edebiyatında Nesir I

Zorunlu

2

0

2

11-308

Eski Türk Edebiyatında Nesir II

Zorunlu

2

0

2

Bilimsel Hazırlık Şartı: Türkçe Öğretmenliği öğrencilerine uygulanan Bilimsel Hazırlıkta Öğrenci I. Yarıyılda 9, II. Yarıyılda 9 krediyi geçmeyecek şekilde ders almak ve bunları başarmak zorundadır.

 

DERS İÇERİKLERİ

BİRİNCİ YIL / Birinci Yarıyıl / Güz Dönemi

 


11-105 Türk Dili Tarihi I (2+0+2)

 

Dilin iç ve dış tarihi. Türk dilinin doğuşu ve akraba diller meselesi; Ural Altay dilleri teorisi, Altay dilleri teorisi. Türk dilinin tarihî devreleri ve tarihî lehçelerin doğuşu. Ön Türkçe, Orta Türkçe, Eski Bulgar Türkçesi.

 

11-205 Eski Türkçe I (Orhun Türkçesi) (2+0+2)

Köktürk dönemi hakkında tarihî bilgiler. Eski Türkçenin teşekkülü, gelişimi ve Tarihî Türk Lehçeleri arasındaki yeri. Orhun Türkçesini temsil eden eserler. Bu eserler üzerinde yapılan çalışmalar. Devrin eserlerinden seçilmiş metinlerden hareketle Orhun Türkçesinin ses, şekil ve cümle özellikleri.

 

11-207 Eski Anadolu Türkçesi-I (2+0+2)

Eski Anadolu Türkçesinin teşekkülü, gelişimi ve tarihî Türk lehçeleri arasındaki yeri. Devrin edebî şahsiyetleri ve eserlerine kısaca bakış.

 

11--227 Osmanlı Türkçesi -III (3+0+3)

Osmanlı Türkçesine geçmiş Arapça kelime ve şekiller ana başlığı altında aslî ve zaid harfler, aksam-ı seb'a kelime türleri, kelimelerin çokluk şekilleri, izafet, edatlar ve birleşik şekillerin verilmesi.

 

11-307 Eski Türk Edebiyatında Nesir-I (2+0+2)

 

Başlangıçtan 20.yy. kadar Türk nesrinin tarihî gelişimi, nesir türleri, nesrimizin imlâ hususiyetleri, seci bahisleri işlenip, sade ve süslü nesirden örnek metinlerin okutulması. Metinlerin günümüz Türkçesine aktarılması.

 

BİRİNCİ YIL / İkinci Yarıyıl / Bahar Dönemi

 

 

11-106 Türk Dili Tarihi-II (2+0+2)

 

Türk dilinin tarihî devrelerinden Eski Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi (Göktürk, Uygur), Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi. Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesine geçiş. Çağdaş Türk lehçelerinin doğuşu.

 

11-206 Eski Türkçe II (Uygur Türkçesi) (2+0+2)

Uygur Dönemi hakkında tarihî bilgiler. Uygur Türkçesinin ağızlarını temsil eden eserler. Bu eserler üzerinde yapılan çalışmalar. Devrin eserlerinden seçilmiş metinlerden hareketle ses, şekil ve cümle özelliklerinin incelenmesi. Edebî metinleri, gramer özellikleri ve edebî yönden değerlendirme.

 

11-208 Eski Anadolu Türkçesi- II (2+0+2)

Eski Anadolu Türkçesinde yazı ve imlâ . Ses ve şekil bilgisi. Devrin eserleri üzerinde okuma, transkripsiyon, günümüz Türkçesine aktarma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları.

 

11-228 Osmanlı Türkçesi -IV (2+0+ 2)

Osmanlı Türkçesine geçmiş Farsça kelime ve şekiller ana başlığı altında izafet türemiş isimler ve sıfatlar ile birleşik kelimeler ve edatların işlenmesi.

 

11-308 Eski Türk Edebiyatında Nesir-II (2+0+2)

 

Tezkirenin tanımı, tarihî seyri. Arap ve Fars edebiyatlarında tezkire, Çağatay ve Anadolu sahasında tezkire bahisleri üzerinde durulup, Mecalisü'n-nefais'ten başlayarak günümüze kadar yazılmış tezkireler hakkında bilgi verilmesi ve örnek metinler okutulup, günümüz Türkçesine aktarılması.