ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Birinci (gündüz) öğretim programımıza kayıtlı öğrenciler öğrenim ücreti veya katkı payı ödemesi yapmazlar. Ancak, lisans eğitim öğretim süresini 8 yarıyılda tamamlayamayan birinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler, 9. Yarıyıldan başlamak üzere bulunulan yıl içerisinde Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilen öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders kayıtlarını yapabileceklerdir.

İkinci (gece) öğretim programımıza kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar dönemi “Ders Kayıtları” sürecinde İş Bankasının yurt içindeki herhangi bir şubesine 9 haneden oluşan öğrenci numarasını beyan ederek, öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında “Harçlar” konu başlığında ilan edilecek öğrenim ücreti tutarları, aynı zamanda “Bilgi Yönetim Sistemi” portalındaki “Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri” menüsünde de görülebilecek ve banka veri tabanında öğrenci numaralarının karşısına borç olarak tanımlanacaktır.

Lisans eğitim öğretim süresini 8 yarıyılda tamamlayamayan II. öğretim programına kayıtlı öğrencilerin 9. ve sonraki yarıyıllarında ders kaydı yapabilmeleri için geçmiş yarıyıllarında olduğu gibi sadece II. öğretim programı öğrencileri için belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir. Bu öğrenciler süresini uzattığı için ilave bir ücret ödemezler.

Lisans eğitim öğretim süresini 8 yarıyılda tamamlayamayan fakat koşullarını sağlayarak dönem sonunda ki tek-çift sınavlarına katılacak I. veya II. öğretim programına kayıtlı öğrenciler bulundukları yarıyılda üzerlerine öğrenim ücreti tanımlansa bile ders kaydı yapmayacakları için ücret ödemezler. Bu öğrenciler dönem sonunda Bölüm Başkanlığı’na dilekçe vermek suretiyle tek-çift sınavlarına katılabilirler.

 

YÜZDE ON BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMA ESASLARI

Yüzde on başarı değerlendirmesine aşağıdaki şartları taşıyan, sadece II. öğretim programı öğrencileri dâhil edilir;

a) Lisans veya ön lisans programı öğrencisi olanlar.

b) Azami öğrenim süresini doldurmamış (8 Yarıyıl)

c) Değerlendirme yapılan dönemden önceki yaz öğretiminde alınan dersler dikkate alınır, değerlendirme yapılan dönemden sonra açılan yaz öğretiminde alınan dersler öğrencinin mevcut durumunu etkilemez.

d) Değerlendirme, hem güz hem bahar dönemi sonlarında yapılır.

Değerlendirmeye Girecek Öğrenciler;

Başarı sıralaması, Bölümümüz II. öğretim programına kayıtlı öğrenciler arasından öğrencinin eğitim gördüğü döneme göre yapılır ve aşağıdaki şartlar aranır;

a) Öğrencinin, geçmiş dönemler de dâhil olmak üzere en son öğrenim gördüğü dönem itibariyle bölümümüz müfredatında yer alan derslere kayıtlanarak, bu derslerden başarılı olması gerekir.

Değerlendirmenin yapıldığı dönemde aldığı dersler, öğrencinin ilgili döneme ilişkin ders yükünden az olamaz (son sınıf öğrencileri hariç).

b) Erasmus, Farabi, Mevlana programları kapsamında veya özel öğrenci statüsünde diğer üniversitelerden ders alan öğrenciler, notlarının ve eşdeğerlik kararlarının, döneme ait final sınavı notlarının teslimi için son günden itibaren 45 gün içerisinde Rektörlüğe bildirilmesi halinde değerlendirmeye dâhil edilir.

c) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay veya dikey geçişle gelip en az bir dönem öğrenim gören öğrenciler de intibak ettirilen yarıyıla göre değerlendirmeye alınırlar.

d) Daha üst dönem öğrencisi olup, başarısız dersleri nedeniyle daha önceki dönemlerden ders alanlar değerlendirmeye alınmaz.

e) Yabancı uyruklu öğrenciler de yukarıdaki şartlar dâhilinde Türk öğrenciler ile birlikte değerlendirmeye alınır.

Yüzde Ona Girenlerin Tespiti ve İlanı

a) Oluşturulan listedeki II. öğretim programı öğrencilerinin ilgili dönemdeki dönem not ortalamasına göre yapılan sıralamada, ilk yüzde on içerisinde olan öğrenciler belirlenir. Yüzde ona giren son öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip olan diğer öğrenciler de yüzde ona girer.

b) Yüzde onluk başarı dilimine giren öğrencilerin listesi dönem sonlarında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında ki “%10 Başarı Değerlendirme” konu başlığında ilan edilmektedir.

İlan Edilen Yüzde On Başarı Listesine Yapılacak İtirazlar

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimleri tarafından düzenlenen ve web sayfasından ilan edilen “%10 Başarı Değerlendirme” listelerinde ilgili koşulları sağladığını düşünen fakat listede isimleri yer almayan öğrenciler itirazlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yazılı dilekçe vermek suretiyle iletebilirler.

Uygulama

Yüzde onluk başarı dilimine giren ikinci öğretim programı öğrencileri, bir sonraki kayıt döneminde, süresi içerisinde mezun olamayan I. öğretim programı öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı