SINAVLAR

Öğrencinin kayıtlandığı her bir ders için 1 ara sınav ve 1 final sınavı yapılır, bütünleme sınavı uygulaması bulunmamaktadır. Derste kayıtlı öğrenciler başvuru yapmaksızın dersin ara sınav ve final sınavına katılırlar.

Ara Sınavlar: Ortalama 14 haftadan oluşan bir eğitim öğretim yarıyılının ortalarına isabet eden ve Bölüm Başkanlığınca belirlenen iki haftalık süreç içerisinde, dersin okutulduğu gün-saat-salon esas alınmak suretiyle ara sınav programları düzenlenir ve dönemin ilk ayı içerisinde ilan edilir. Ara sınav haftalarında ders işlenmeye devam edilir. Ara sınav soruları dönem başlangıcından ara sınav haftasına kadar olan süreler içerisinde işlenen konuları kapsar.

Final Sınavları: Akademik takvimde belirtilen iki haftalık süreç içerisinde Bölüm Başkanlığınca belirlenen gün, saat ve salonda gerçekleştirilmek üzere final sınavları programı düzenlenir. Final sınavı haftalarında ders yapılmaz. Final sınavı soruları dönem başlangıcından dönem sonuna kadar olan süreler içerisinde işlenen konuların tamamını kapsar.

Mazeret Sınavları: Resmi evrakla belgelendirilen geçerli mazereti Bölüm Başkanlığınca kabul edilen öğrenciler katılamadığı ara sınav ve final sınavlarının yerine geçmek üzere resmi evrakıyla Bölüm Başkanlığı’na başvurmak kaydıyla mazeret sınavına alınırlar. Notların Bilgi Yönetim Sistemine tanımlanması için akademik takvimde belirtilen son güne bırakılmadan dersin sorumlu öğretim üyesince belirlenecek gün-saat-salonda mazeret sınavı gerçekleştirilir.

* Bölüm Başkanlığınca düzenlenen sınav programları öğrenci duyuru panolarında, sosyal medya hesabında (facebook grup: AİBÜ FEF TARİH BÖLÜMÜ) ve Fakültemiz web sayfasında yayımlanmak suretiyle ilan edilmektedir.

** Dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından hazırlanan sınav soruları çoktan seçmeli (test usulü) veya klasik (yazılı usulü) olarak öğrencilere yöneltilir.

*** Dönemin ilk bir ayı içerisinde dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından değiştirilmediği takdirde, arasınavdan alınan rakamsal puanın dersin not ortalamasına katkısı %40, final sınavının ise % 60 olarak belirlenecektir.

Tek Çift Sınavları: Tabi olunan müfredata göre zorunlu - seçmeli ders yükünü tamamlayarak en çok iki dersten (FF), (FD), (I) veya (U) notu olan öğrencilere bu iki ders için ek bir sınav hakkı (tek-çift sınavı) veya alması gereken tüm ders ve kredileri tamamlayarak genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’ nin altında kalan öğrenciler seçecekleri iki ders için ek bir sınav hakkı (tek-çift sınavı) verilir.

a) Lisans programından mezun olabilmesi için toplamda alması gereken 80 dersine kayıtlanan, bu dersler arasından en fazla iki zorunlu veya seçmeli dersinden “FD/FF/I/U” notuyla başarısız olan öğrenciler, bu derslerin tek-çift sınavlarına katılabilirler.

b) Lisans programından mezun olabilmesi için toplamda alması gereken 80 dersine kayıtlanarak bu derslerin tamamından başarılı notlar aldığı halde genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2.00’nin altında kalan öğrenciler, bu dersler arasından belirleyecekleri en fazla iki dersten tek-çift sınavlarına katılabilirler.

c) Tek-çift sınavına alınan dersin dönemde okutulması koşulu aranmaz.

d) Devamsızlık (NA) notu olan dersin tek-çift sınavı yapılmaz.

e) Tek-çift sınavları bulunulan akademik yılın güz ve bahar dönemi bitiminde “Akademik Takvim” de ilan edilen iki günlük süre içerisinde sınav sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim üyesince belirlenen gün, saat ve salonda gerçekleştirilir.

f) İlgili koşullarını sağlayarak tek-çift sınavına katılım hakkı kazanan öğrenciler final sınavları notlarının transkriptine yansıdığı günden başlamak üzere, en geç tek-çift sınavlarından 2 gün öncesine kadar Bölüm Başkanlığı’na yazılı dilekçe vermek suretiyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

g) İlgili koşullarını sağlamış olsalar bile belirtilen süreler içerisinde başvuruda bulunmayan öğrenciler tek-çift sınavlarına katılamazlar.

h) Tek-çift sınavı sonucunda öğrenciye takdir edilen not, dönem sonu notu yerine geçen nihai bir nottur.

Tek Çift Sınavı Başvurusu

1) Yukarıda bahsi geçen koşulları sağlayan ve kayıtlandığı tüm derslerinin nihai notları transkriptine yansıyan öğrenci, belirtilen süreler içerisinde tek çift sınavı başvuru formunu doldurur. Tek-çift sınavı başvuru formunu doldurmak için tıklayınız.

2) Tek çift sınavı başvuru formunun aşağıda belirtildiği gibi düzenlenmesi, eklerinin temin edilmesi, aşamalarının yürütülmesi ve teslim edilmesi öğrencinin yükümlülüğündedir

3) Tek çift sınavı başvuru formunun ekinde ıslak imzalı ve onaylı mezuniyet transkripti yer almalıdır. İlgili birimden mezuniyet transkriptinizin dökümünü talep ediniz.

4) Danışman, ilgili öğrencinin tabi olduğu müfredatının eşliğinde mevcut mezuniyet transkriptini inceleyerek zorunlu ve seçmeli ders kredi yükünü tamamlayıp tamamlamadığını kontrol eder, tamamladığı anlaşılırsa tarafına ait alana unvan/ad/soyad bilgilerini yazarak, imzalar.

5) Başvuru formundaki “Tek-Çift Sınavı Programı” tablosunda yer alan;

* “Dersin Kodu/Adı” alanını öğrenci,

** “Sınav Sorumlusu Olarak Görevlendirilecek Öğretim Üyesinin Unvanı-Adı Soyadı” alanını Bölüm Başkanlığı,  

*** “Sınav Tarihi/Saati/Yeri” alanı sınav sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim üyesi doldurur.

6) Bölüm Başkanı öğrencinin talebiyle ilgili görüşünü “Uygundur” veya “Uygun Değildir” alanını işaretlemek suretiyle belirtir ve tarafına ayrılan alana unvan/ad/soyad bilgilerini yazarak, imzalar.

7) Tüm aşamalarıyla tamamlanan tek-çift sınavı başvuru formu Bölüm İdari Sekreterliği’ne teslim edilir.

 Tek Çift Sınavı Süreci Aşamaları

1) İlgili mevzuat hükümleri gereğince tek-çift sınavlarının sorumlu öğretim üyesi Bölüm Başkanlığınca belirlenerek, belirlenen öğretim üyesi sınav sorumlusu olarak görevlendirilir.

2) Sınav sorumlusu olarak tayin olunan öğretim üyesine görevlendirme tebligatı yapılır.

3) Akademik takvimde belirtilen iki günlük süreç içerisinde olmak kaydıyla, sınav sorumlusu öğretim üyesince başvuru formuna yazılan gün, saat ve salonda sınav gerçekleştirilir.

4) Sınav sorumlusu öğretim üyesinin hazırladığı sorular öğrenciye yöneltilir ve sınav sorumlusunun gözetiminde sınav gerçekleştirilir.

5) Sınav sorumlusu öğretim üyesince sınav sonucu olarak öğrenciye takdir olunan rakamsal ve harfsel not, not bildirim formuyla Bölüm Başkanlığına iletilir.

6) Bölüm Başkanlığına iletilen not bildirim formu yazışma kanalıyla Dekanlık Makamına, oradan da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

7) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimleri, öğrenciye takdir olunan notu “Bilgi Yönetim Sistemi” portalında ilgili öğrencinin transkriptine işleyerek süreci tamamlar.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı