ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Öğrencinin lisans programından mezun olabilmesi için kayıtlandığı tüm derslerinden başarılı olması esastır. Kayıtlanılan her bir dersten de başarılı olması için ise dersin arasınav ve final sınavı ortalamasının asgari 55 rakamsal puan (DD) olması gerekmektedir.

Üniversitemiz not sisteminde çan eğrisi uygulaması bulunmamaktadır.

Not Girişleri

Öğrenci sınav evrakları dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından rakamsal puanlama usulüne göre değerlendirilir.

Sınav sonucu olarak öğrenciye takdir olunan rakamsal not akademik takvimde belirtilen not girişlerinin son gününe kadar öğretim üyesince Bilgi Yönetim Sistemine tanımlanmış olur.

Öğretim üyeleri tarafından Bilgi Yönetim Sistemine rakamsal olarak tanımlanan ara sınav ve final sınavı notları, dönem sonunda Bilgi Yönetim Sistemi veri tabanında ortalaması alınarak harfsel nota dönüştürülür ve transkriptlere yansıtılır. Öğrenciler sınav sonucu olarak aldıkları rakamsal not verilerine “Bilgi Yönetim Sistemi” hesaplarında yer alan “Not Görüntüleme” menüsünden ulaşabilmektedirler.

Notlarda Maddi Hata

Sınav sonucu olarak öğretim üyesince takdir olunan notunun yeniden değerlendirilmesine ilişkin talebi olan öğrenci, notun ilanından itibaren 15 gün içerisinde Bölüm Başkanlığı’ na yazılı olarak başvuruda bulunur. Bölüm Başkanlığınca dersin sorumlu öğretim üyesine iletilen talep neticesinde, dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yeniden değerlendirilen sınav evrakında eksik veya hatalı not tespit edilirse not düzeltme işlemi uygulanır.

Not Dönüşüm Tablosu

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda ki tabloda gösterilmiştir;

Rakamsal Puan

Başarı Notu

Katsayı

90-100

AA

4.0

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3.0

75-79

CB

2.5

65-74

CC

2.0

60-64

DC

1.5

55-59

DD

1.0

50-54

FD

0.5 (Başarısız)

49 ve aşağısı

FF

0 (Başarısız)

 

I

0 Eksik

 

NA

0 Devamsız

 

EX

Muaf (Ortalamaya Katılmaz)

 

Not Ortalama Hesaplamaları

Öğrencinin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin dönem sonu ve genel not ortalamaları Bilgi Yönetim Sistemi veri tabanında hesaplanarak belirlenir.

Herhangi bir yarıyılın not ortalaması (YANO), öğrencinin ilgili dönemde kayıtlandığı her bir dersin AKTS’ si ile dönem sonundaki başarı notu katsayısının çarpımı sonucu elde edilen değerin toplamının AKTS toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalamanın, virgülden sonrası iki hane olarak gösterilir. Virgülden sonraki üçüncü hane değerine göre yuvarlama yapılmaz.

Genel not ortalaması (GANO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine (transkript) geçirilir.

Derslerden alınan notların yarıyıl ağırlıklı not ortalamasına (YANO) etkisini gösteren hesaplama formülü aşağıda ki tabloda örnek olarak gösterilmiştir;

Yarıyıl (YANO) Not Ortalaması Hesaplamaları

Ders Kodu

Ders Adı

Harfsel
Başarı
Notu

Notun
Katsayı
Değeri

 

ECTS

 

Elde
Edilen
Puan

 

ECTS

 

YANO

210001012004

Osmanlı Paleografyası I

CC

2.0

X

4

=

8

4

 

Toplam
Nihai
Puan

210001092004

Orta Asya Türk Tarihi I

DC

1.5

X

3

=

4,5

3

210001152010

Türk Dili I

DD

1.0

X

2

=

2

2

 

Elde Edilen Puanların Toplamı:

14,5     /        9

=

1,61

 

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı