BAŞVURULAR

 

Bölümümüz programlarında ( I. Öğretim / II. Öğretim ) öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrenciler, eğitim öğretim sürecini kapsayan konularla ilgili öneri, talep, itiraz ve şikayetlerini Dekanlığımıza bağlı Bölüm Başkanlığımıza / idari birimlerimize yazılı dilekçe vermek suretiyle bildirmektedirler. Öğrencilerimizin idari birimlerimize yaptıkları başvurularda Üniversitemizin ilgili mevzuatlarına uygun olmayan, eksik/hatalı oluşturulan cümleler nedeniyle anlaşılamayan ifadeler, kalem kullanılmak suretiyle doldurulan dilekçelerde okunmasında güçlük yaşanan yazı biçimleriyle karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkabilecek sorun ve mağduriyetleri önlemek için Üniversitemiz mevzuatları referans edinilerek düzenlenmiş, belirli ölçütlerle çerçevelendirilmiş, içerisindeki tanımlı alanlara veri girişi yapılabilen, içeriğinde konusu, kapsamı, süresi, iş akışı süreçleriyle ilgili yönlendirici bilgi notları yer alan, sanal ortam araçlarında (masaüstü / dizüstü bilgisayar) doldurulmak üzere tasarlanan öğrenci dilekçe formları web sitemizde iç paydaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Öğrenci başvurularında kullanılacak formların doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir;

1) Başvurularda aşağıdaki tabloda yer alan PDF biçimli formlar kullanılmalıdır. Formlara erişim için tıklayınız.

2) Form düzenlenirken, formun kapsamı ve başvuru süresi dikkate alınmalıdır. Kapsam dışında kalan ve süresinden önce / sonra yapılan başvurular işleme alınmaz.

3) Formların sanal ortam araçlarına (masaüstü / dizüstü bilgisayar) indirilerek, bu araçlarda doldurulması, çıktısının alınması, eklerinin temin edilmesi, onay/imza aşamalarının yürütülmesi ve ilgili idari birimlerimize teslim edilmesi öğrencinin yükümlülüğündedir.

4) Formların üst kısmında ki öğrenciye ait bilgiler alanı, Danışman, Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi, Koordinatör, Komisyon Üyesi, Bölüm Başkanı Unvanı/Adı/Soyadı alanları ve renkli zemin vurgusuyla belirtilen alanlar (onay kutucukları hariç) öğrenci tarafından doldurulur ve imzalanır.

5) Öğrencinin danışmanı tarafından değerlendirilen talebi uygun görülürse danışman kendisine ayrılan alanı imzalar.

6) Formda ders sorumlusu öğretim üyesine ait alan bulunuyorsa, öğretim üyesi kendisine ayrılan alanda ilgili seçeneği işaretleyerek, imzalar.

7) Formda İntibak Komisyonu Üyesi, Erasmus/Farabi/Mevlana Bölüm-Fakülte Koordinatörlerine ait alan bulunuyorsa, ders eşdeğerliklerine ait alanlar ilgili personel tarafından doldurularak, imzalanır.

8) Bölüm Başkanı öğrencinin talebiyle ilgili görüşünü “Uygundur” veya “Uygun Değildir” alanını işaretlemek suretiyle belirtir ve imzalar.

9) Formların ekinde yer alan evraklar asıl suretli, ıslak imzalı ve onaylı olmalıdır.

10) Tüm aşamalarıyla tamamlanan dilekçe formu öğrenci tarafından ilgili birime teslim edilir.

 

Başvuru İşlemlerine Yönelik İş Akışı Süreci (Resmi Yazışmalar Süreci)

1) Evrak kayıt birimi sorumlusuna teslim edilen dilekçe ve ekinde yer alan belgeler tarayıcı aracılığıyla Üniversitemiz elektronik bilgi yönetim sistemine (e-bys) aktarılır ve sistem tarafından gelen evrak numarası verilen evrak kayıt altına alınır.

2) Kayda alınan evrak, birim sorumlusu tarafından Bölüm Başkanının elektronik bilgi yönetim sistemi görev tanımlamasına (e-bys) iletilir.

3) Bölüm Başkanı tarafına iletilen evrakı, yazışmaların tesis edilebilmesi için Bölüm İdari Sekreterine sevk eder.

4) Öğrencinin başvurusunu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendiren danışmanın, dersi veren sorumlu öğretim üyesinin, Bölüm Başkanının, gerekli durumlarda Bölüm Kurulu’nun görüşü doğrultusunda Bölüm İdari Sekreteri tarafından düzenlenen yazı metni ekleriyle birlikte Dekanlık Makamına arz edilmek üzere Bölüm Başkanının elektronik imzasına sunulur.

5) Bölüm Başkanlığı’nın yazısını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendiren Dekanlık Makamının, gerekli durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu’nun nihai görüşü doğrultusunda Dekanlık yazışma birimi sorumlusu tarafından düzenlenen yazı metni Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ve ekleriyle birlikte Üniversitemizin ilgili Daire Başkanlığı’na arz edilmek üzere Dekanın elektronik imzasına sunulur.

6) Dekanlık Makamının yazısını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde nihai olarak değerlendiren Üniversitemizin ilgili Daire Başkanlığı, gerekli işlemlerin tesis edilmesi için ilgili birim sorumlusuna sevk eder.

7) İlgili Daire Başkanlığı biriminin sorumlusu gerekli çalışmayı gerçekleştirerek, süreci tamamlar.

 

BELGE TALEPLERİ

Öğrenci Kimlik Kartları

1) Kampüs yerleşkesine girişlerde özel güvenlik görevlilerince, asayiş kontrollerinde kolluk kuvvetlerince, sınav girişlerinde öğretim üyelerince, belge taleplerinde ve başvuru işlemlerinde ilgili kamu görevlilerince güvenlik amaçlı olarak kontrolü sağlanacak öğrenci kimlik kartları aynı zamanda dolum merkezlerinden para yüklenerek Üniversitemiz öğrenci yemekhanesi girişlerinde kullanılmaktadır.

2) Lisans programımıza yeni kayıtlanan öğrenciler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimlerince düzenlenen öğrenci kimlik kartları, dönem başlangıcında Bölüm İdari Sekreterine nüfus cüzdanının beyan edilmesi ve teslim tutanağının imzalanması suretiyle öğrencinin kendisine ücretsiz olarak teslim edilir. Öğrencinin kendisinin bulunamadığı durumlarda noter onaylı vekaletnameye sahip vekiline teslim edilir.

3) Öğrenci kimlik kartını kaybeden öğrencinin kartının yeniden düzenlenebilmesi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimlerine müracaat etmesi gerekir.

4) Öğrenci kimlik kartlarının geçerliliği bir eğitim öğretim yılı (güz-bahar) süresi ile sınırlıdır. Kartların geçerlilik süresinin uzatılması bulunulan eğitim öğretim yılının bandrolünün mevcut kimlik kartına yapıştırılması ile sağlanır. Öğrenci kimlik kartı bandrolü güz dönemi başlangıcında Bölüm İdari Sekreterliği ofisinden öğrencilere verilir.

   

Transkript / Öğrenci Belgesi

Kamu kurumlarına / özel kuruluşlara verilmek üzere transkript veya öğrenci belgesi talebinde bulunan öğrenciler, fakülte giriş katında ki 6 no.lu ofisten öğrenci kimlik kartlarını beyan etmek suretiyle teslim alınacak belgeler Fakülte Sekreterliğince mühürlenerek, imzalanır ve öğrenciye elden teslim edilir.

Posta, kargo, faks veya sanal ortam araçları üzerinden iletilen transkript ve öğrenci belgesi talepleri işleme konulmayacağı gibi, aynı ortam araçları kanalıyla da öğrenciye belge gönderilmez.

Ders Kataloğu (Ders İçerikleri) / Öğretim Planları (Müfredat)

Tarih Bölümü lisans programında okutulan derslere ait teknik ve içerik bilgilerin yer aldığı ders kataloğu ve öğretim planına erişim için tıklayınız.

  • Ders kataloğu ve öğretim planı dökümlerinin resmi başvuru işlemlerinde kullanılabilmesi için; her bir sayfasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin mührünün ve Fakülte Sekreterinin imzasının bulunması gerekmektedir.
  • Ders kataloğu ve müfredat dökümlerinin tek kağıtta çift yönlü olarak alınması, Fakülte Sekreterinin imza ve onayına sunulması öğrencinin yükümlüğündedir.
  • Ayrıntılı ders kataloglarına üniversitemiz web sitesinde yer alan "AKTS Bilgi Kataloğu" sayfasından erişilebilmektedir.

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı