2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Tek-Çift Sınavları

Tek Çift Sınavı: Lisans programının son döneminde bulunan ve mezun olabilecek öğrencinin dönem uzatmak zorunda kalmamasına yönelik açılan, en fazla 2 dersten katılınabilecek ek sınavlara  tek-çift sınavı denir.

Öğrencinin tek-çift sınavına katılabilmesi için aşağıda yazılı şartları taşıması ve yerine getirmiş olması gerekir;

1) Son dönem öğrencisi olmak,

2) Öğrencisi olduğu lisans programını tamamlayabilmesi için zorunlu ve seçmeli derslerinin tamamına kayıtlanmış olmak,

3) Tamamlamış olduğu zorunlu veya seçmeli dersleri içerisinden en az 1, en çok 2 dersinden “ FD / FF / I / U ” notlarından biriyle başarısız olmak veya programı tamamlaması için kayıtlandığı tüm derslerinde başarılı olduğu halde genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2.00’nin altında kalmak.

4) Belirlenen ve ilan edilen süreler içerisinde başvuruda bulunmak.

 

Tek-Çift Sınavı Genel Bilgiler

 

a) Tek-çift sınavına alınan dersin dönemde okutulması koşulu aranmaz.

b) Devamsızlık (NA) notu olan dersin tek-çift sınavı yapılmaz.

c) Transkriptindeki son notu (NA) olan bir dersi önceki dönemlerinde alarak  devam şartını yerine getirmiş olanlar bu ders için sınava katılabilirler.

Tek-çift sınavları, bulunulan akademik yılın güz ve bahar dönemi bitiminde “Akademik Takvim” de ilan edilen iki günlük süre içerisinde, sınav sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim üyesi tarafından önerilen ve Bölüm Başkanlığınca onaylanan gün, saat ve salonda gerçekleştirilir.

e) İlgili koşullarını sağlayarak tek-çift sınavına katılım hakkı kazanan öğrenciler final sınavı notlarının transkriptine yansıdığı günden başlamak üzere, en geç tek-çift sınavlarından 2 gün öncesine kadar Bölüm Başkanlığına form dilekçe vermek suretiyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

f) İlgili koşullarını sağlamış olsalar bile, aşağıda belirtilen süreler içerisinde başvuruda bulunmayan öğrenciler tek-çift sınavlarına katılamazlar.

g) Tek-çift sınavı katılım kriterlerini karşılayarak başvuruda bulunan öğrencilerin, planlanan sınav günü - saati - salonunda hazır bulunmaları gerekir. Mazereti nedeniyle sınava girmeyen/giremeyen öğrencilere mazeret sınavı yapılamaz.

ı) Tek-çift sınavı sonucunda öğrenciye takdir edilen not, dönem sonu notu yerine geçen nihai bir nottur. (Örneğin; tek-çift sınavı sonucunda "55" puan alan öğrencinin transkriptine "DD" notu tanımlanır.)

j) Eğitim öğretim sürecine devam eden arasınıf öğrencileri tek çift sınavına katılamazlar.

 

Tek Çift Sınavı Başvuru Süreci

1) Yukarıda yazılı koşulları sağlayan ve kayıtlandığı tüm derslerinin nihai notları transkriptine yansıyan öğrenci, tek çift sınavı başvuru formunu doldurarak aşağıda yazılı süreler içerisinde başvuruda bulunmalıdır. Elektronik ortamda doldurulmayan formlar işleme alınmayacaktır. Tek-çift sınavı başvuru formunu doldurmak için tıklayınız.

2) Tek çift sınavı başvuru formunun aşağıda belirtildiği gibi elektronik ortam araçlarında düzenlenmesi, eklerinin temin edilmesi, dökümünün alınmasıonay&imza aşamalarının yürütülmesi ve kayıtlı olduğu bölümün Bölüm İdari Sekreterliğine teslim edilmesi sınava katılacak öğrencinin yükümlülüğündedir.

3) Tek çift sınavı başvuru formunun ekinde ıslak imzalı ve onaylı mezuniyet transkripti yer almalıdır. Fakültemizin idari birimler binası giriş katındaki 06 no.lu ofisten mezuniyet transkriptinizin dökümünü talep ediniz.

4) Danışman, öğrencinin tabi olduğu müfredatı ve mevcut mezuniyet transkriptini karşılaştırmak suretiyle zorunlu ve seçmeli ders kredi yükünün tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder, tamamlandığı anlaşılırsa tarafına ait alana unvan/ad/soyad bilgilerini yazarak, imzalar.

5) Başvuru formundaki “Tek-Çift Sınavı Programı” tablosunda yer alan;

* “Dersin Kodu/Adı” alanını öğrenci,

** “Sınav Sorumlusu Olarak Görevlendirilecek Öğretim Üyesinin Unvanı-Adı Soyadı” alanını Bölüm Başkanlığı, 

*** “Sınav Tarihi/Saati/Yeri” alanı sınav sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim üyesi doldurur.

6) Bölüm Başkanı öğrencinin sınava katılım talebiyle ilgili görüşünü “Uygundur” veya “Uygun Değildir” alanını işaretlemek suretiyle belirtir ve tarafına ayrılan alana unvan/ad/soyad bilgilerini yazarak, imzalar.

7) Tüm aşamalarıyla tamamlanan tek-çift sınavı başvuru formu, kayıtlı olunan bölümün Bölüm İdari Sekreterliğine teslim edilir.

  

Tek Çift Sınavı Süreci Aşamaları

1) İlgili mevzuat hükümleri gereğince tek-çift sınavlarının sorumlu öğretim üyesi Bölüm Başkanlığınca belirlenerek, sınav sorumlusu olarak görevlendirilir.

2) Bölüm Başkanlığınca sınav sorumlusu olarak tayin olunan öğretim üyesine görevlendirme tebligatı yapılır.

3) Akademik takvimde belirtilen iki günlük süreç içerisinde olmak kaydıyla, sınav sorumlusu öğretim üyesince başvuru formuna yazılan gün, saat ve salonda sınav gerçekleştirilir.

4) Sınav sorumlusu öğretim üyesinin hazırladığı yazılı sorular öğrenciye yöneltilir ve sınav sorumlusunun gözetiminde sınav gerçekleştirilir.

5) Sınav sorumlusu öğretim üyesince sınav sonucu olarak öğrenciye takdir olunan rakamsal ve harfsel not, not bildirim formuna işlenerek öğrencinin kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığına iletilir. Not bildirim formunu doldurmak için tıklayınız.

6) Bölüm Başkanlığına iletilen not bildirim formu yazışma kanalıyla Dekanlık Makamına, akabinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

7) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimleri, öğrenciye takdir olunan notu “Bilgi Yönetim Sistemi” portalında ilgili öğrencinin transkriptine işleyerek süreci tamamlar.

Tek-Çift Sınavı Başvuruları           = Başvuru Başlangıç: 25 Ocak 2018 Perşembe 08:00 ----- Başvuru Bitiş: 29 Ocak 2018 Pazartesi 17:00

Tek-Çift Sınavları                            = 01-02 Şubat 2018

Not Bildirim Formlarının Teslimi  = 02 Şubat 2018 Cuma 15:30 (Son Gün)

 


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı