BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

Bölümümüz tarafından bilimsel hazırlık dersleri alması uygun görülen öğrencilerin toplamda 18 krediyi geçmemek koşuluyla alacağı dersler danışmanları tarafından belirlenecektir. Danışman, bu dersleri, öğrencinin lisans eğitiminde aldığı dersleri göz önünde bulundurarak, aşağıdaki derslerden seçecektir.

 

T: Teorik, U: Uygulama, K: Kredi

               BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ LİSTESİ

               1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

               2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

 

Dersin Adı

T   U

K

 

Dersin Adı

T   U

K

SOS 101

Sosyolojiye Giriş I

3   0

3

SOS 102

Sosyolojiye Giriş II

3   0

3

SOS 120

Türk Sosyolojisine Giriş

3   0

3

SOS 208

Kent Sosyolojisi

3   0

3

SOS 207

Kır Sosyolojisi

3   0

3

SOS 214

Araştırma Yöntemlerine Giriş

3   0

3

SOS 221

Sağlık Sosyolojisi

3   0

3

SOS 302

Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Sosyolojisi

3   0

3

SOS 301

Toplumsal Sınıflar ve Tabakalaşma

3   0

3

SOS 306

Sosyoloji Tarihi II

3   0

3

SOS 305

Sosyoloji Tarihi I

3   0

3

SOS 318

Din Sosyolojisi

3   0

3

SOS 333

Türkiye’ nin Toplumsal Yapısı

3   0

3

SOS 338

Bilim Tarihi

3   0

3

SOS 317

Aile ve Akrabalık Sosyolojisi

3   0

3

SOS 402

Türkiye Üzerine Sosyolojik ve Antropolojik Araştırmalar

3 0

3

SOS 401

Türkiye’de Modernleşme

3   0

3

SOS 444

Türkiye’ de Güncel Toplumsal Tartışmalar

3   0

3

 

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ

 

GÜZ DÖNEMİ

 

SOS 101 – Sosyolojiye Giriş I (3 0 3)

Sosyolojinin temel ilkelerine, kuramlarına ve kavramlarına; temel toplumsal süreçlere, yapılara ve modellere; birey toplum ilişkisinin temel özelliklerine; bireyin toplumsallaşma sürecine ve bu süreçte etkili toplumsal aile, eğitim gibi kurumlara ve cinsiyet, cinsellik, beden gibi olgulara giriş niteliğindedir. Belirtilen bu konular dünyadan ve Türkiye’den verilecek olan örnek olgular çerçevesinde işlenir.

SOS 120 - Türk Sosyolojisine Giriş (3 0 3)

Bu ders çerçevesinde öğrencilere Türkiye'de sosyoloji disiplininin tarihi ve sosyolojinin gelişimine katkıda bulunmuş önemli isimlerin çalışmaları hakkında genel bilgi verilecektir.

SOS 207 - Kır Sosyolojisi (3 0 3)

Bu derste kırsal toplumsal yapı, köy topluluklarında sosyal ilişkilerin değişimi, piyasa ekonomisinde köylüler ve kalkınma, tarımsal üretim türleri, iş gücü kullanım biçimleri, tarımın modernleşmesi ve devlet politikaları, köylülüğün dünya ekonomisiyle ilişkileri konu edilecektir.

SOS 221 - Sağlık Sosyolojisi (3 0 3)

Bu derste sağlık ve toplum, beden ve ruh sağlığının sosyolojik boyutları, sağlık-çevre ilişkisi , kültür ve sağlık algılamaları ,hastalık davranışı ve sağlık söylemi, sosyal, bedensel ve ruhsal dinamiklerin birbirleriyle ilişkisi konuları üzerinde durulacaktır.

SOS 301 – Toplumsal Sınıflar ve Tabakalaşma (3 0 3)

Bu ders bağlamında, toplumsal konumla bağlantılı olarak eşitsizlik, tabakalaşma ve toplumsal hareketlilik; toplumsal eşitsizliğin türü ve boyutları; sosyal tabakalaşma kuramları; geleneksel tabakalaşma-kölelik, zümre ve kastlar; modern kapitalist toplumlarda sosyal sınıflar, statü ve iktidar seçkinleri; üretim ve tüketim açısından tabakalaşma; toplumsal sınıflar arasındaki ilişkiler; birey, grup ve kitle açısından toplumsal hareketliliğin çeşitli görünüm ve mekanizmaları tartışılacaktır.

SOS 305 – Sosyoloji Tarihi I (3 0 3)

Bu dersin genel amacı sosyolojik tahayyülün ortaya çıkması sürecini sorgulamaktır. Buna göre, Avrupa'daki Rönesans döneminden içinde bulunduğumuz postmodern döneme uzanan bu uzun tarihsel süreç, Vico, Montesquieu, S. Simon, Comte, Durkheim, Marx, Weber, Simmel, Parsons, Mead, Cooley, Habermas, Foucault, ve Derrida gibi, önde gelen sosyal çalışma ve teorilere imza atan farklı düşünürlere göndermelerle ele alınacaktır.

SOS 333 - Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (3 0 3)

Bu dersin amacı Türkiye’nin güncel toplumsal yapısını siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan incelemektir. Bu çerçevede nüfus ve demografi, aile, eğitim, sağlık, siyaset, ekonomi gibi farklı alanlar açısında toplumsal nitelikler ve var olan genel eğilimler incelenecektir. Son olarak Türkiye’de var olan temel sosyal sorunlar (örneğin işsizlik, yoksulluk, suç oranlarındaki artış, mafya, çarpık kentleşme, aile içi şiddet) tartışılacaktır.

SOS 317 - Aile ve Akrabalık Sosyolojisi (3 0 3)

Bu ders çerçevesinde bir toplumsal kurum olarak aile, ailenin yapısı ve türleri, ekonomik, sosyal, siyasal ve yeniden üretime dair işlevleri, ailenin değişen rolü ve ailenin toplumsal değişimle ilişkisi, aile içi cinsiyete dayalı işbölümü ve roller, aile içi ataerkil ilişkiler, çocuk bakımı ve akrabalık ilişkileri ve benzeri konular tartışılacaktır.

 SOS 401 – Türkiye’de Modernleşme (3 0 3)

Bu ders çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde başlayan modernleşme hareketlerine, ulus-devletin kuruluşu sürecine ve Cumhuriyet sonrası yaşanan toplumsal dönüşümlere odaklanılacaktır. Bu bağlamda devlet ve millet inşası, modernleşme sürecinde ortaya çıkan yeni ekonomik ve siyasal yapılar ve çelişkileri, vatandaşlık kavramının gelişimi, siyasal yaşamda çok partili sistemin yapılanması süreci ve demokratikleşme sorunu, kadının değişen toplumsal statüsü ve aile kurumunun modernleşmesi ve kültürel alanda yaşanan diğer dönüşümler ve hareketler incelenecektir.

 

 

BAHAR DÖNEMİ

SOS 102 – Sosyolojiye Giriş II (3 0 3)

Sosyolojinin temel ilkelerine, kuramlarına ve kavramlarına; temel toplumsal süreçlere, yapılara ve modellere; birey toplum ilişkisinin temel özelliklerine; bireyin toplumsallaşma sürecine ve bu süreçte etkili toplumsal aile, eğitim gibi kurumlara ve cinsiyet, cinsellik, beden gibi olgulara giriş niteliğindedir. Belirtilen bu konular dünyadan ve Türkiye’den verilecek olan örnek olgular çerçevesinde işlenir.

SOS 208 – Kent Sosyolojisi (3 0 3)

Bu ders şehirlerin farklı sosyo-kültürel ve tarihsel yapılardaki rollerini inceler ve özelliklede çağdaş şehirleşmenin dinamiklerine odaklanır. Ayrıca ders kapsamında yerleşim dinamikleri, hane halkı yaşam stratejileri, küresel yapılanmaya karşı tepkiler gibi konulara yoğunlaşılacaktır.

SOS 214 – Araştırma Yöntemlerine Giriş (3 0 3)

Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerine ve tekniklerine giriş niteliğindedir. Sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma modelleri, evreleri, bu süreçte karşılaşılan zorluklar ve bu tür çalışmaların dayandığı temel mantık tartışılır.

SOS 302 – Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Sosyolojisi (3 0 3)

Modern endüstriyel-kentsel toplumlara geçiş sürecine odaklanan bu ders çerçevesinde, öncelikle “dönüşüm” ve “devrim” kavramları tartışılacaktır. Bu bağlamda farklı yaklaşımlar incelenecek ve farklı ülkelerden örnekler araştırılacaktır. Dönüşümün mikro ölçekte nasıl işlediğini ve güncel dönüşüm dinamiklerini anlamak üzere, geç kapitalizm döneminde ortaya çıkan yeni ekonomik, kültürel ve politik eğilimler irdelenecektir.

SOS 306 – Sosyoloji Tarihi II (3 0 3)

Bu dersin genel amacı sosyolojik tahayyülün ortaya çıkması sürecini sorgulamaktır. Buna göre, Avrupa'daki Rönesans döneminden içinde bulunduğumuz postmodern döneme uzanan bu uzun tarihsel süreç, Vico, Montesquieu, S. Simon, Comte, Durkheim, Marx, Weber, Simmel, Parsons, Mead, Cooley, Habermas, Foucault, ve Derrida gibi, önde gelen sosyal çalışma ve teorilere imza atan farklı düşünürlere göndermelerle ele alınacaktır.

SOS 402 - Türkiye Üzerine Sosyolojik ve Antropolojik Araştırmalar (3 0 3)

Bu derste, 19.yy’dan günümüze yerli ve yabancı sosyal bilim insanlarınca Türkiye’nin toplumsal yapısını ve çeşitli kültür örüntülerini belirlemeye yönelik olarak yürütülmüş bilimsel nitelikli çeşitli araştırma ve çalışmalar analiz edilecektir.

SOS 318 - Din Sosyolojisi (3 0 3)

Dünya genelinde din ve kültür konulu bu ders çerçevesinde, dinsel düşüncenin ortaya çıkışı ve evrimi; dine farklı yaklaşımlar ve başlıca din kuramları; kültür ve iktidar ilişkilerinin yeniden üretimiyle ilgili süreçlerde dinin rolü; din ile toplumsal tabakalaşma arasındaki ilişkiler; modernleşme süreçlerinde dinin işlevi ve modernleşmenin din üzerindeki etkileri; dinin küreselleşme sürecinde ve (post)modern toplumlarda kurumsallaşma örüntüleri ve yeni dinsellik biçimleri, dinin yeniden yapılanışı ve kazandığı siyasal güç; din ve piyasa ilişkileri gibi konulara odaklanılacaktır.

SOS 338 - Bilim Tarihi

Bu derste tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar olan dönemde bilimin ortaya çıkma ve gelişim süreci ele alınacaktır.

SOS 444 - Türkiye’ de Güncel Toplumsal Tartışmalar (3 0 3)

Bu ders günümüzde dünya ölçeğinde ortaya çıkan dönüşüm dinamikleri ve bunların yarattığı sorunlar (yoksulluk, bölgesel eşitsizlikler, terör, göç, suç ve suç oranlarındaki yükselme, vb.) ve bu sorunlara üretilen çözümler üzerine tartışmaları içermektedir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı