T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 

ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

DEPARTMENT OF HISTORY GRADUATE PROGRAMMES

 

Anabilim Dalı: Tarih, Bilim Dalı: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Program: Tezli Yüksek Lisans.

Department: History, History of the Republic of Turkey, Programme: Master’s Degree with Dissertation.

 

Birinci Yıl/First Year

Birinci Yarıyıl/Güz Dönemi/First Semester/Autumn

İkinci Yarıyıl/Bahar Dönemi/Second Semester/Spring

Dersin Kodu

Code

Dersin Adı/Name

T

T

U

A

K

C

Dersin Kodu

Code

Dersin Adı/Name

T

T

U

A

K

C

TCT 501

Osmanlıca-I

Ottoman Paleography-I

3

0

3

TCT 502

Osmanlıca-II

Ottoman Paleography-II

3

0

3

TCT 503

Tarih Metodolojisi-I

History Methodology-I

3

0

3

TCT 504

Tarih Metodolojisi-II

History Methodology-II

3

0

3

TCT 505

Modern Türkiye’nin Doğuşu

The Birth of Modern Turkey

3

0

3

TCT 506

Atatürk ve Modern Türkiye

Atatürk and Modern Turkey

3

0

3

TCT 507

Çağdaş Dünya Tarihi-I

Modern World History-I

3

0

3

TCT 508

Çağdaş Dünya Tarihi-II

Modern World History-II

3

0

3

TCT 509

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I

History of the Republic of Turkey-I

3

0

3

TCT 510

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II

History of the Republic of Turkey-II

3

0

3

 

 

 

 

 

TCT 512

Seminer

Seminar

0

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredi Toplamı/Total Credits

15

Kredi Toplamı/Total Credits

15

 

 

 

İkinci Yıl/Second Year

Üçüncü Yarıyıl/Güz Dönemi/Third Semester/Autumn

Dördüncü Yarıyıl/Bahar Dönemi/Fourth Semester/Spring

Dersin Kodu

Code

Dersin Adı/Name

T

T

U

A

K

C

Dersin Kodu

Code

Dersin Adı/Name

T

T

U

A

K

C

TCT 599

Tez Çalışması

Dissertation

0

3

0

TCT 599

Tez Çalışması

Dissertation

0

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredi Toplamı/Total Credits

0

Kredi Toplamı/Total Credits

0

Toplam Kredi: 30, T: Teorik, U: Uygulama, K: Kredi. Total Credits: 30, T: Theoretic, A: Applied, C: Credits.

 


 

DERS İÇERİKLERİ

COURSE DESCRIPTIONS

 

Birinci Yıl/Birinci Yarıyıl/Güz Dönemi

First Year/First Semester/Autumn

 

TCT 501 Osmanlıca-I (3 0 3)

Çok az bilen veya hiç bilmeyenlere, eski harfli matbu yazıların okunması öğretilir. Okuma işlerliği kazandırılır. Osmanlı Türkçe’sinin yazılması ve okunması temel yazı kuralları ile Osmanlıca matbu metinlerin okunması üzerinde durularak, Osmanlı Türkçe’sinin temel gramer kaideleri ile Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye girmiş kelime ve terimlerin yapıları ve değişik dönemlere ait Osmanlıca matbu metinler okutulmaktadır.

 

TCT 501 Ottoman Paleography-I (3 0 3)

This course will deal with the Ottoman Turkish alphabet and basic grammatical rules. Documents from the Ottoman Archives will be read.

 

TCT 503 Tarih Metodolojisi-I (3 0 3)

Tarih biliminin tanımı ve konusu, tarih araştırmalarının toplum kalkınmasındaki rolü, tarih biliminin beşeri ve sosyal bilimler arasındaki yeri ve bunlarla ilişkileri, tarihin bölümlere ayrılması, tarih yazıcılığının çeşitleri, kaynak bilgisi ve kaynakların değerlendirilmesi, tarihi olayların tahlil, tenkit ve terkibi, vb. konular ele alınmaktadır.

 

TCT 503 History Methodology-I (3 0 3)

The meaning of the term “history”, elements of history, the relationship between history and other disciplines, historical resources and research techniques will be taught in this course.

 

TCT 505 Modern Türkiye’nin Doğuşu (3 0 3)

Bu ders kapsamında Tanzimat sonrası gelişmeler ve Osmanlı Devletinin dağılmasına neden olan Birinci Dünya Savaşı sonrası ülkenin içine düştüğü durum ve Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde takip edilen bağımsızlık mücadelesi incelenmektedir.

 

TCT 505 The Birth of Modern Turkey (3 0 3)

The political, military, economic, social and cultural events taking place between the years 1908-1923 will be covered.

 

TCT 507 Çağdaş Dünya Tarihi-I (3 0 3)

Modern dünyanın oluşumu, coğrafi keşifler, Aydınlanma Çağı, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi, emperyalizm, kapitalizm, sosyalizm ve milliyetçiliğin doğuşu ile I. Dünya Savaşı ele alınmaktadır.

 

TCT 507 Modern World History-I (3 0 3)

The political, military, economic, social and cultural events taking place in Europe in particular from the French Revolution to the end of the First World War will be covered.

 

TCT 509 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I (3 0 3)

II. Meşrutiyet sonrası Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin kurulması, II. Dünya Savaşı, çok partili hayata geçiş gibi 1908-1950 arası Türkiye’deki siyasi, sosyal, kültürel, askeri ve ekonomik konular ele alınmaktadır.

 

TCT 509 History of the Republic of Turkey-I (3 0 3)

The political, military, economic, social and cultural events taking place between the years 1923-1950 will be covered.

 

 

Birinci Yıl/İkinci Yarıyıl/Bahar Dönemi

First Year/Second Semester/Spring

 

TCT 502 Osmanlıca-II (3 0 3)

Eski harfli matbu yazıları öğrenmiş olanlara, Osmanlıca grameri ile birlikte, değişik metinleri okuma, okuduğunu anlama ve tahlil etme yeteneği kazandırılır. Osmanlı Türkçe’sinin yazılması ve okunması temel yazı kuralları ile Osmanlıca matbu metinlerin okunması üzerinde durularak, Osmanlı Türkçe’sinin temel gramer kaideleri ile Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye girmiş kelime ve terimlerin yapıları ve değişik dönemlere ait Osmanlıca matbu metinler okutulmaktadır.

 

TCT 502 Ottoman Paleography-II (3 0 3)

This course will deal with the Ottoman Turkish alphabet and basic grammatical rules. Documents from the Ottoman Archives will be read.

 

TCT 504 Tarih Metodolojisi-II (3 0 3)

Sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri, nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları, araştırma modelleri, veri toplama yolları, verilerin analizi, tebliğ hazırlama, rapor, makale ve tez yazma, araştırma sonuçlarının kullanımı ele alınmaktadır.

 

TCT 504 History Methodology-II (3 0 3)

The meaning of the term “history”, elements of history, the relationship between history and other disciplines, historical resources and research techniques will be taught in this course.

 

TCT 506 Atatürk ve Modern Türkiye (3 0 3)

Atatürk döneminde Türkiye’deki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki gelişmeler incelenmektedir.

 

TCT 506 Atatürk and Modern Turkey (3 0 3)

Atatürk and the social and cultural events taking place during his period will be dealt with.

 

TCT 508 Çağdaş Dünya Tarihi-II (3 0 3)

I. Dünya Savaşı sonrası gelişmeler, II. Dünya Savaşı, soğuk savaş dönemi, soğuk savaş sonrası değişmeler(SSCB’nin dağılması, Varşova Paktı’nın dağılması, Çağdaş Türk Devletlerinin doğuşu, Avrupa Birliği), günümüzde ortaya çıkan siyasi, sosyal, kültürel, askeri ve ekonomik gelişmeler ve Türk Dünyasına etkileri incelenmektedir.

 

TCT 508 Modern World History-II (3 0 3)

The political, military, economic, social and cultural events in the world from the end of the First World War to the present day will be covered.

 

TCT 510 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II (3 0 3)

1950’den günümüze Türkiye’deki siyasi, sosyal, kültürel, askeri ve ekonomik gelişmeler ele alınmaktadır.

 

TCT 510 History of the Republic of Turkey-II (3 0 3)

The political, military, economic, social and cultural events occurring in Turkey from 1950 to the present day will be covered.

 

TCT 512 Seminer (0 3 0)

Seminer konuları Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili bütün konularda verilebilir. Bu seminerlerde öğrencinin çalışma metodu, konuyu ele alış tarzı ve sunması gibi konularda eksikliklerin giderilmesi yönünde öğretim elemanı tarafından yönlendirme ve değerlendirme yapılır.

 

TCT 512 Seminar (0 3 0)

Students will present orally and in written form research they have carried out on current events or on a topic of their choice.

 

İkinci Yıl/Üçüncü Yarıyıl/Güz Dönemi

Second Year/Third Semester/Autumn

 

TCT 599 Tez Çalışması (0 3 0)

Öğrencilerden danışmaları ile birlikte tespit edecekleri bir konu üzerinde bilimsel araştırmaya dayalı tez yazmaları istenir.

 

TCT 599 Dissertation (0 3 0)

Students will prepare a dissertation on a subject of their choice carried out in accordance with scientific research techniques, which they will present in written form to their supervisor at the end of the fourth semester

 

İkinci Yıl/Dördüncü Yarıyıl/Bahar Dönemi

Second Year/Fourth Semester/Spring

TCT 599 Tez Çalışması (0 3 0)

Öğrencilerden danışmaları ile birlikte tespit edecekleri bir konu üzerinde bilimsel araştırmaya dayalı tez yazmaları istenir.

 

TCT 599 Dissertation (0 3 0)

Students will prepare a dissertation on a subject of their choice carried out in accordance with scientific research techniques, which they will present in written form to their supervisor at the end of the fourth semester


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı