T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 

ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

DEPARTMENT OF HISTORY GRADUATE PROGRAMMES

 

Anabilim Dalı: Tarih, Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi, Program: Tezli Yüksek Lisans.

Department: History, Modern History, Programme: Master’s Degree with Dissertation.

 

Birinci Yıl/First Year

Birinci Yarıyıl/Güz Dönemi/First Semester/Autumn

İkinci Yarıyıl/Bahar Dönemi/Second Semester/Spring

Dersin Kodu

Code

Dersin Adı/Name

T

T

U

A

K

C

Dersin Kodu

Code

Dersin Adı/Name

T

T

U

A

K

C

YÇT 501

Osmanlıca-I

Ottoman Paleography-I

3

0

3

YÇT 502

Osmanlıca-II

Ottoman Paleography-II

3

0

3

YÇT 503

Tarih Metodolojisi-I

History Methodology-I

3

0

3

YÇT 504

Tarih Metodolojisi-II

History Methodology-II

3

0

3

YÇT 505

Yakınçağ Osmanlı Siyasi Tarihi-I

19th Century Ottoman Political History-I

3

0

3

YÇT 506

Yakınçağ Osmanlı Siyasi Tarihi-II

19th Century Ottoman Political History-II

3

0

3

YÇT 507

Yakınçağ Avrupa Siyasi Tarihi-I

Late Modern European History-I

3

0

3

YÇT 508

Yakınçağ Avrupa Siyasi Tarihi-II

Late Modern European History-II

3

0

3

YÇT 509

Osmanlı Modernleşme Tarihi-I

Ottoman Modernisation History-I

3

0

3

YÇT 510

Osmanlı Modernleşme Tarihi-II

Ottoman Modernisation History-II

3

0

3

 

 

 

 

 

YÇT 512

Seminer

Seminar

0

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredi Toplamı/Total Credits

15

Kredi Toplamı/Total Credits

15

 

 

 

İkinci Yıl/Second Year

Üçüncü Yarıyıl/Güz Dönemi/Third Semester/Autumn

Dördüncü Yarıyıl/Bahar Dönemi/Fourth Semester/Spring

Dersin Kodu

Code

Dersin Adı/Name

T

T

U

A

K

C

Dersin Kodu

Code

Dersin Adı/Name

T

T

U

A

K

C

YÇT 599

Tez Çalışması

Dissertation

0

3

0

YÇT 599

Tez Çalışması

Dissertation

0

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredi Toplamı/Total Credits

0

Kredi Toplamı/Total Credits

0

Toplam Kredi: 30, T: Teorik, U: Uygulama, K: Kredi. Total Credits: 30, T: Theoretic, A: Applied, C: Credits.

 


 

DERS İÇERİKLERİ

COURSE DESCRIPTIONS

 

Birinci Yıl/Birinci Yarıyıl/Güz Dönemi

First Year/First Semester/Autumn

 

YÇT 501 Osmanlıca-I (3 0 3)

Çok az bilen veya hiç bilmeyenlere, eski harfli matbu yazıların okunması öğretilir. Okuma işlerliği kazandırılır. Osmanlı Türkçe’sinin yazılması ve okunması temel yazı kuralları ile Osmanlıca matbu metinlerin okunması üzerinde durularak, Osmanlı Türkçe’sinin temel gramer kaideleri ile Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye girmiş kelime ve terimlerin yapıları ve değişik dönemlere ait Osmanlıca matbu metinler okutulmaktadır.

 

YÇT 501 Ottoman Paleography-I (3 0 3)

This course will deal with the Ottoman Turkish alphabet and basic grammatical rules. Documents from the Ottoman Archives will be read.

 

YÇT 503 Tarih Metodolojisi-I (3 0 3)

Tarih biliminin tanımı ve konusu, tarih araştırmalarının toplum kalkınmasındaki rolü, tarih biliminin beşeri ve sosyal bilimler arasındaki yeri ve bunlarla ilişkileri, tarihin bölümlere ayrılması, tarih yazıcılığının çeşitleri, kaynak bilgisi ve kaynakların değerlendirilmesi, tarihi olayların tahlil, tenkit ve terkibi, vb. konular ele alınmaktadır.

 

YÇT 503 History Methodology-I (3 0 3)

The meaning of the term “history”, elements of history, the relationship between history and other disciplines, historical resources and research techniques will be taught in this course.

 

YÇT 505 Yakınçağ Osmanlı Siyasi Tarihi-I (3 0 3)

Yakınçağda Osmanlı Devletinde meydana gelen siyasi olaylar ve Osmanlı-Avrupa ilişkileri ele alınmaktadır.

 

YÇT 505 19th Century Ottoman Political History-I (3 0 3)

This course covers the he internal and foreign political and military events occurring in the Ottoman state from the end of the 18th century up to the collapse of the Ottoman state.

 

YÇT 507 Yakınçağ Avrupa Siyasi Tarihi-I (3 0 3)

Yakınçağda Avrupa devletleri arasındaki siyasi ilişkiler ve Osmanlı-Avrupa ilişkileri ele alınmaktadır. (Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi, emperyalizm, kapitalizm, sosyalizm ve milliyetçiliğin doğuşu, I. Dünya Savaşı vs).

 

YÇT 507 Late Modern European Political History-I (3 0 3)

The political, military, economic, social and cultural events occurring in Late Modern Europe will be covered.

 

YÇT 509 Osmanlı Modernleşme Tarihi-I (3 0 3)

18. Yüzyıl başlarından 1839 Tanzimat Fermanının ilanına kadar ki dönemde Osmanlı Devletinde siyasi, askeri, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda meydana gelen modernleşme hareketleri incelenmektedir.

 

YÇT 509 Ottoman Modernisation History-I (3 0 3)

This course covers the modernisation movements in the Ottoman state taking place between the beginning of the 18th century and the Tanzimat.

 

 

Birinci Yıl/İkinci Yarıyıl/Bahar Dönemi

First Year/Second Semester/Spring

 

YÇT 502 Osmanlıca-II (3 0 3)

Eski harfli matbu yazıları öğrenmiş olanlara, Osmanlıca grameri ile birlikte, değişik metinleri okuma, okuduğunu anlama ve tahlil etme yeteneği kazandırılır. Osmanlı Türkçe’sinin yazılması ve okunması temel yazı kuralları ile Osmanlıca matbu metinlerin okunması üzerinde durularak, Osmanlı Türkçe’sinin temel gramer kaideleri ile Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye girmiş kelime ve terimlerin yapıları ve değişik dönemlere ait Osmanlıca matbu metinler okutulmaktadır.

 

YÇT 502 Ottoman Paleography-II (3 0 3)

This course will deal with the Ottoman Turkish alphabet and basic grammatical rules. Documents from the Ottoman Archives will be read.

 

YÇT 504 Tarih Metodolojisi-II (3 0 3)

Sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri, nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları, araştırma modelleri, veri toplama yolları, verilerin analizi, tebliğ hazırlama, rapor, makale ve tez yazma, araştırma sonuçlarının kullanımı ele alınmaktadır.

 

YÇT 504 History Methodology-II (3 0 3)

The meaning of the term “history”, elements of history, the relationship between history and other disciplines, historical resources and research techniques will be taught in this course.

 

YÇT 506 Yakınçağ Osmanlı Siyasi Tarihi-II (3 0 3)

Yakınçağda Osmanlı Devletinde meydana gelen siyasi olaylar ve Osmanlı-Avrupa ilişkileri ele alınmaktadır.

 

YÇT 506 19th Century Ottoman Political History-II (3 0 3)

This course covers the he internal and foreign political and military events occurring in the Ottoman state from the end of the 18th century up to the collapse of the Ottoman state.

 

YÇT 508 Yakınçağ Avrupa Siyasi Tarihi-II (3 0 3)

1789 sonrasında Avrupa devletlerinin kendi aralarında ve Osmanlı Devleti ile ilişkileri ele alınmaktadır. (Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi, emperyalizm, kapitalizm, sosyalizm ve milliyetçiliğin doğuşu, I. Dünya Savaşı vs).

 

YÇT 508 Late Modern European Political History-II (3 0 3)

The political, military, economic, social and cultural events occurring in Late Modern Europe will be covered.

 

YÇT 510 Osmanlı Modernleşme Tarihi-II (3 0 3)

1839 Tanzimat Fermanının ilanından Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar Osmanlı Devletinde siyasi, askeri, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda meydana gelen modernleşme ve fikir hareketleri incelenmektedir.

 

YÇT 510 Ottoman Modernisation History-II (3 0 3)

This course deals with the modernisation movements in the Ottoman state from the Tanzimat to the collapse of the state.

 

YÇT 512 Seminer (0 3 0)

Seminer konuları Yakınçağ Osmanlı Tarihi ile ilgili bütün konularda verilebilir. Bu seminerlerde öğrencinin çalışma metodu, konuyu ele alış tarzı ve sunması gibi konularda eksikliklerin giderilmesi yönünde öğretim elemanı tarafından yönlendirme ve değerlendirme yapılır. Öğrenciler tarafından araştırılan ve hazırlanan konular sunulur ve tartışılır.

 

YÇT 512 Seminar (0 3 0)

Students will present orally and in written form research they have carried out on current events or on a topic of their choice.

 

İkinci Yıl/Üçüncü Yarıyıl/Güz Dönemi

Second Year/Third Semester/Autumn

 

YÇT 599 Tez Çalışması (0 3 0)

Öğrencilerden danışmaları ile birlikte tespit edecekleri bir konu üzerinde bilimsel araştırmaya dayalı tez yazmaları istenir.

 

YÇT 599 Dissertation (0 3 0)

Students will prepare a dissertation on a subject of their choice carried out in accordance with scientific research techniques, which they will present in written form to their supervisor at the end of the fourth semester

 

İkinci Yıl/Dördüncü Yarıyıl/Bahar Dönemi

Second Year/Fourth Semester/Spring

 

YÇT 599 Tez Çalışması (0 3 0)

Öğrencilerden danışmaları ile birlikte tespit edecekleri bir konu üzerinde bilimsel araştırmaya dayalı tez yazmaları istenir.

 

YÇT 599 Dissertation (0 3 0)

Students will prepare a dissertation on a subject of their choice carried out in accordance with scientific research techniques, which they will present in written form to their supervisor at the end of the fourth semester


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı